CHUYÊN BÁN CHÓ BECGIE ĐỨC GIÔNG - GIÁ RẺ

  • Thread starter nguyenchithong01
  • Ngày gửi
N

nguyenchithong01

Lữ khách
#1
<address><font color="#0000ff" size="4">hiện tại em c&oacute; 3 con gsd c&aacute;i đang trong t&igrave;nh trạng mang thai </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">khoảng 3 tuần nữa l&agrave; hạ sinh </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">nếu&nbsp; anh chị n&agrave;o th&iacute;ch loại ch&oacute; n&agrave;y muống nu&ocirc;i chơi cho giữa nh&agrave; </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">th&igrave; xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">ch&oacute; em đ&atilde;m bảo sạch bệnh sinh trưởng tốt </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">ch&oacute; em được nh&acirc;n giống một c&aacute;ch khoa học được chăm s&oacute;c kỹ c&agrave;ng. </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">đặt biệt ch&oacute; đực đ&atilde; được huấn luyện v&agrave; tham dự trong cuộc thi dog shop vừa qua ở HCM </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">nấu anh chị quan t&acirc;m xin li&ecirc;n hệ:</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">A.Th&ocirc;ng: 01269673952 - 01694076790</font></address><address><font size="4"><font color="#0000ff">yahoo: <u>chi_thong@yahoo.com</u></font></font></address><address><font color="#0000ff" size="4">Email: </font><a href="mailto:nguyenchithong01@gmail.com"><font color="#0000ff" size="4">nguyenchithong01@gmail.com</font></a></address>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn chí thông
- Địa chỉ: THÁP MƯỜI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 01694076790
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 

Đối tácTop