Chuyên bán mai, cho thuê, trao đổi các loại mai, nhận chăm sóc mai

  • Thread starter hiepthanh123
  • Ngày gửi
H

hiepthanh123

Guest
#1
<p><font face="Times New Roman" size="3">
[COLOR=&quot;Lime&quot;][SIZE=&quot;7&quot;]Chuy&ecirc;n b&aacute;n mai, cho thu&ecirc;, trao đổi c&aacute;c loại mai, nhận chăm s&oacute;c mai [/SIZE][/COLOR]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[SIZE=&quot;6&quot;][COLOR=&quot;Red&quot;]Địa chỉ số 1, Đ&igrave;nh Tăng Nhơn Ph&uacute;, Phường Tăng Nhơn Ph&uacute; B, Quận 9 , TPHCM[/COLOR][/SIZE]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[COLOR=&quot;Blue&quot;][SIZE=&quot;6&quot;]Số ĐT 0908314443&nbsp; __ ĐT b&agrave;n: 37305356&nbsp;&nbsp; Gặp Mr. Hiệp</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Sau đ&acirc;y l&agrave; v&agrave;i tấm h&igrave;nh vườn mai của m&igrave;nh</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">C&aacute;c bạn cứ đến vườn mai của m&igrave;nh, chấm được c&acirc;y n&agrave;o rồi m&igrave;nh thương lượng gi&aacute; nh&eacute;[/SIZE][/COLOR]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen tan hiep
- Địa chỉ: 1/1 duong dinh phong phu /quan 9/tphcm
- Điện thoại: 0837305356 - Fax: 0908314443
- email: nhockute_thichpekute1990@yahoo.com.vn