chuyên chế tạo máy sấy trà và cung cấp các phụ tùng máy trà

  • Thread starter hoailoccompany@ymail.co
  • Ngày gửi
H

hoailoccompany@ymail.co

Guest
#1
<div style="text-align: center"><font size="5"><strong><font color="#ff0000">GIỚI THIỆU CHUNG VỀ C&Ocirc;NG TY TNHH SX HO&Agrave;I LỘC CH&Uacute;NG T&Ocirc;I </font><br /> <br /> Website: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.maychebienche.com/">www.maychebienche.com</a><br /> <br /> </strong></font></div><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><div style="text-align: left"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3"><strong>C</strong>h&agrave;o mừng c&aacute;c bạn đến với <strong><font color="#FF6600">C&ocirc;ng ty TNHH Sản Xuất Cơ Kh&iacute; Ho&agrave;i Lộc</font></strong><font color="#ff6600">!</font></font></span></div></span></font><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3"><strong>C</strong>&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển năng động tr&ecirc;n qui m&ocirc; to&agrave;n cầu, nhu cầu của con người về c&ocirc;ng nghệ mới ng&agrave;y c&agrave;ng cấp thiết, Trong m&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghiệp hiện đại, d&ugrave; ở bất cứ lĩnh vực n&agrave;o: Chế tạo c&aacute;c sản phẩm từ gỗ, luyện dầu, luyện th&eacute;p, l&agrave;m sản phẩm nhựa hoặc ngay trong lĩnh vực cơ kh&iacute; chế tạo m&aacute;y, khai kho&aacute;ng, c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng, sản xuất v&agrave; chế biến n&ocirc;ng nghiệp&hellip; C&aacute;c sản phẩm cơ kh&iacute; ứng dụng trong sản xuất v&agrave; chế biến ch&egrave; đ&atilde; đang mang lại những hiệu quả thiết thực, phục vụ cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc. Việc sản xuất v&agrave; chế biến sẽ đem lại gi&aacute; trị cao cho c&aacute;c sản phẩm l&agrave;m ra, n&acirc;ng cao chất lượng, ổn định c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u sinh - h&oacute;a - l&yacute; của sản phẩm, độ an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm cao dần d&agrave; đ&atilde; mang lại y t&iacute;n v&agrave; gi&aacute; trị đ&iacute;ch thực cho sản phẩm của qu&yacute; b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n - đảm bảo nguồn thu ổn định, n&acirc;ng cao gi&aacute; trị cạnh tranh của sản phẩm tr&ecirc;n thị trường.<br /> </font></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3"><font color="#FF6600"><strong>Cơ Kh&iacute; Ho&agrave;i Lộc : </strong></font> ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đ&uacute;c kết kinh nghiệm qua nhiều năm sản xuất, cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống m&aacute;y sấy ch&egrave; trong cả nuớc, ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn đem tất cả c&aacute;c sẩn phẩm cơ kh&iacute; của người việt, phục vụ người việt, một c&aacute;ch c&oacute; kết quả cao nhất. Niềm tin n&agrave;y, đ&atilde; ng&agrave;y đ&ecirc;m l&agrave;m đồng lực cho c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n nghi&ecirc;n cứu chế tạo ra c&aacute;c sản phẩm hay, phục vụ cho tất cả c&aacute;c b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam&hellip;<br /> </font></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3"><strong><img border="0" src="http://maychebienche.com/hoailoc/images/Image/17.jpg" /> <font color="#FF6600"><strong>Cơ Kh&iacute; Ho&agrave;i Lộc : </strong></font></strong>đ&atilde; kết hợp c&ocirc;ng nghệ sản xuất ti&ecirc;n tiến Ch&acirc;u &Acirc;u khi chế tạo m&aacute;y m&oacute;c, đem đến cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng một sản phẩm tốt đ&aacute;ng tin cậy. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i rất tự h&agrave;o l&agrave; một trong số rất &iacute;t c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n sản xuất m&aacute;y sấy ch&egrave; đang c&oacute; mặt tại Vệt Nam trong suốt 10 năm qua<br /> .</font></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3"><strong><img border="0" src="http://maychebienche.com/hoailoc/images/Image/17.jpg" /> V</strong>ới mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển l&acirc;u d&agrave;i tại Việt Nam, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n hoạt động theo phương ch&acirc;m của c&ocirc;ng ty : <font color="#FF6600">Gi&aacute; hấp dẫn &ndash; chất lượng tốt &ndash; dịch vụ tốt</font> nhằm phục vụ qu&yacute; kh&aacute;c h&agrave;ng tốt nhất<br /> .</font></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><font size="4"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3"><strong><img border="0" src="http://maychebienche.com/hoailoc/images/Image/17.jpg" /> X</strong>in ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn sự tin cậy của tất cả c&aacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; chọn lựa v&agrave; tin d&ugrave;ng tất cả c&aacute;c loại m&aacute;y sấy v&agrave; tất cả c&aacute;c phụ kiện của ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp.<br /> <br /> Đ&acirc;y l&agrave; một số sản phẩm của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i :<br /> <br /> </font></span></font></span></font><div style="text-align: center"><font color="#0000cd"><font size="5"><strong><span style="font-family: Times New Roman">M&Aacute;Y SẤY TR&Agrave; TƯƠI 475 VỈ</span></strong></font></font><font color="#000000"><font size="5"><strong><span style="font-family: Times New Roman"><br /> <br /> </span></strong></font></font><img border="0" src="http://maychebienche.com/hoailoc/images/Product/6J449XV9DMH363EQG264O494U1MJV5J9.jpg" /><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><br /> <br /> <br /> </span></font><font color="#0000cd"><span style="font-family: Arial"><font size="5"><strong>M&Aacute;Y SẤY TR&Agrave; L&Agrave;I 350 VỈ<br /> </strong></font></span></font><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><br /> </span></font><img border="0" src="http://maychebienche.com/hoailoc/images/Product/4303GF79I6V53Z3M0CQXM0B0WRLQWJWA.jpg" /><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><br /> <br /> <br /> </span></font><font color="#0000cd"><span style="font-family: Arial"><font size="5"><strong>M&Aacute;Y SẤY TR&Agrave; L&Agrave;I 200 VỈ</strong><br /> </font></span></font><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><br /> </span></font><img border="0" src="http://maychebienche.com/hoailoc/images/Product/42JF238KR0Y12V2149Q3DG1L1QLVCK01.jpg" /><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><br /> <br /> <br /> <font size="5"><strong>M&Aacute;Y CẮT CH&Egrave; 2 TRỤC CẮT<br /> <br /> </strong></font></span></font><img border="0" src="http://maychebienche.com/hoailoc/images/Product/H1E0VQYBFDETP7MR38303P4OJT9P257O.jpg" /><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><br /> <br /> <br /> <font size="5"><strong>TH&Ugrave;NG LĂN TR&Agrave; XANH VI&Ecirc;N<br /> </strong></font><br /> </span></font><img border="0" src="http://maychebienche.com/hoailoc/images/Product/5O97X8E07GJF1N8MCAZ4J99XM6JZOLI8.jpg" /><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><br /> <br /> <br /> <font size="5"><strong>M&Aacute;Y S&Agrave;NG 4 TẦNG<br /> <br /> </strong></font></span></font><img border="0" src="http://maychebienche.com/hoailoc/images/Product/HZ03245UK2667F4377Q31H5K6A505LU8.jpg" /><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><br /> <font size="5"><strong><br /> M&Aacute;Y S&Agrave;NG T&Aacute;CH CỌNG<br /> <br /> </strong></font></span></font><img border="0" src="http://maychebienche.com/hoailoc/images/Product/987W2C6O3CYQ56TKBB192TI0U7082ZI6.jpg" /><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><br /> <font size="5"><strong><br /> L&Ograve; NHIỆT APOLLO<br /> <br /> </strong></font></span></font><img border="0" src="http://maychebienche.com/hoailoc/images/Product/KPT622F2R4IWP243E6927389D1EI5DT8.jpg" /><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><br /> <br /> <br /> <font size="5"><strong><br /> <font size="6">C&Aacute;C PHỤ T&Ugrave;NG THAY THẾ V&Agrave; SỬA CHỮA<br /> <br /> VỈ SẤY INOX<br /> </font></strong></font></span></font><img border="0" src="http://maychebienche.com/hoailoc/images/Product/W173VP582417B83F39GIX4L44CPRL47Y.jpg" /><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><br /> <font size="5"><strong><font size="6">X&Iacute;CH T108<br /> <br /> </font></strong></font></span></font><img border="0" src="http://maychebienche.com/hoailoc/images/Product/31R0X2V4Q04BUATT33VF2FZIK1EI67Z5.jpg" /><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><br /> <br /> <font size="5"><strong> X&Iacute;CH INOX T54<br /> <br /> </strong></font></span></font><img border="0" src="http://maychebienche.com/hoailoc/images/Product/4JUGU85018B75H5L0PHXE2X8WX7MU9LG.jpg" /><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><br /> <br /> </span></font><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><br /> </span></font></div><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><strong><br /> <br /> <font size="6">TH&Ocirc;NG TIN LI&Ecirc;N HỆ :</font><br /> <font size="4">TRỤ SỞ CH&Iacute;NH :<br /> </font></strong></span></font><font size="4"><br /> </font><div style="text-align: left"><font size="4"><font color="#FF0000"><strong><span style="font-family: Times New Roman">C&Ocirc;NG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KH&Iacute; HO&Agrave;I LỘC</span></strong></font><br /> <span style="font-family: Times New Roman">Địa chỉ : <font color="#339966"><em><strong>Số 92A Đường 44, Phường 16, Quận 8, Tp.HCM, Việt Nam</strong></em></font>.<br /> </span><span style="font-family: Times New Roman">Điện thoại : 08.5.4322.975</span><br /> <br /> <span style="font-family: Times New Roman"><font color="#ff0000"><font size="5"><strong>HOTLINE : 0913.900.400 (Ph&uacute;c) <br /> </strong></font></font>Fax : 08.3.980.5215</span><br /> <span style="font-family: Times New Roman">Website: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.maychebienche.com/">www.maychebienche.com</a></span><br /> <span style="font-family: Times New Roman">E-mail: <a href="mailto:info@maychebienche.com">info@maychebienche.com</a></span></font></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty hoài lộc
- Địa chỉ: Số 92A Đường 44, Phường 16, Quận 8, Tp.HCM, Việt Nam.
- Điện thoại: 08.5.4322.975 - Fax:
- email: hoailoccompany@ymail.com