Chuyên cung cấp Ngô , Lạc số lượng lớn

  • Thread starter phuhung-jsc
  • Ngày gửi
P

phuhung-jsc

Guest
#1
C&ocirc;ng ty Ph&uacute; Hưng xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch!<br />Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang ph&acirc;n phối một số mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản, c&oacute; sẵn trong kho.Cụ thể như sau:<br />+ Lạc nh&acirc;n: C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nh&agrave; m&aacute;y đặt tại Diễn Ch&acirc;u - Nghệ An.Lạc Ph&uacute; Hưng được thu mua trực tiếp từ người n&ocirc;ng d&acirc;n, sau đ&oacute; qua sơ chế v&agrave; sấy kh&ocirc; sẽ được bảo quản trong kho. Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; 20 tấn c&ograve;n trong kho. Đến th&aacute;ng 7 &acirc;m lịch sẽ tiến h&agrave;nh thu mua v&agrave; bảo quản. Dự kiến sản lượng 500 tấn/th&aacute;ng.<br />- Ng&ocirc; : Sản phẩm ng&ocirc; của ch&uacute;ng t&ocirc;i được ph&acirc;n phối từ 2 k&ecirc;nh: Ng&ocirc; Ấn Độ v&agrave; Ng&ocirc; Sơn La.<br />+ Ng&ocirc; Ấn Độ được nhập trực tiếp về VN, ưu điểm l&agrave; gi&aacute; tốt,số lượng nhiều. Sản lượng 5000 tấn/th&aacute;ng.<br />+ Ng&ocirc; Sơn La được ch&uacute;ng t&ocirc;i thu mua từ người d&acirc;n tại bản địa. Sau đ&oacute; được chuyển về sơ chế v&agrave; bảo quản tại kho của c&ocirc;ng ty tại Xu&acirc;n Mai - H&agrave; Nội. Ng&ocirc; Sơn La chất lượng tốt, gi&aacute; hợp l&yacute;. Sản lượng 1000 tấn/th&aacute;ng. <br />Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute; nh&acirc;n hoặc Doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu thu mua xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ dưới đ&acirc;y. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đưa qu&yacute; kh&aacute;ch trực tiếp đi thăm v&ugrave;ng nguy&ecirc;n liệu v&agrave; xưởng chế biến.<br /><br />Địa chỉ li&ecirc;n hệ:<br />B&ugrave;i Đăng Quang<br />SĐT: 0946888655<br />Email: quangdb@phuhung-jsc.com<br />xin cảm ơn!
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phuhung-jsc
- Địa chỉ: Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên
- Tel, Fax: 0946888655
- email: quangdb@phuhung-jsc.com
 

Top