Chuyên cung cấp nhím giống, nhím sinh sản, nhím thịt

  • Thread starter thunt19788
  • Ngày gửi
T

thunt19788

Guest
#1
<font face="Times New Roman"><font size="6"><strong><em>Trại nh&iacute;m giống Phạm Quyền, Kinh M&ocirc;n - Hải Dương chuy&ecirc;n cung cấp nh&iacute;m giống, nh&iacute;m sinh sản v&agrave; nh&iacute;m thịt.</em></strong><strong><br /></strong></font></font><strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại nh&iacute;m từ 2 th&aacute;ng tuổi đến nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh v&agrave; nh&iacute;m sinh sản.<br /></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Đến với trại giống của ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&yacute; vị sẽ được cung cấp đầy đủ c&aacute;c loại t&agrave;i liệu cũng như c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; những doanh nh&acirc;n l&agrave;m gi&agrave;u từ nghề nu&ocirc;i nh&iacute;m.<br /></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng tư vấn về kỹ thuật nu&ocirc;i cũng như c&aacute;ch x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh trang trại.<br /></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman"><font size="5">C&oacute; giấy tờ hợp lệ do cục Kiểm l&acirc;m cấp (Gi&aacute; cả phải chăng).<br /></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Qu&yacute; kh&aacute;ch muốn mua h&agrave;ng xin vui l&ograve;ng gọi điện trực tiếp để được b&aacute;o gi&aacute; v&agrave; tư vấn. Gi&aacute; cả c&oacute; thể thỏa thuận.<br /></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Người gửi: Nguyễn Thu<br /></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="5">Email: </font><a href="mailto:hoaithu19788@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="5">hoaithu19788@gmail.com</font></a><br /></strong><strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Đt: 0165.276.0975 (gặp anh Phạm Hữu Quyền)<br /></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Hoặc: 0979.665.698 (Chị Nguyễn Thị Thu)<br /></font></font></strong><font size="5"><font face="Times New Roman"><strong><em>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; v&agrave; đang li&ecirc;n kết hợp với một số trại nh&iacute;m giống uy t&iacute;n trong khu vực ( Bắc Giang, Hải Dương&hellip;), c&oacute; thể đảm bảo khả năng</em></strong> <strong><em>cung cấp con giống với số lượng lớn v&agrave; chất lượng tốt, gi&aacute; cả hợp l&yacute;, đầy đủ giấy tờ li&ecirc;n quan.</em></strong></font><br /></font>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Thu
- Địa chỉ: Thăng Long - Kinh Môn - Hải Dương
- Tel, Fax: 0979665698
- email: thunt19788@yahoo.com
 

Top