Chuyên cung cấp RAU ĐÀ LẠT

  • Thread starter Raudalat
  • Ngày gửi
R

Raudalat

Guest
#1
<p align="center"><font size="5" color="#000000">Cty <strong>Rau Đ&agrave; Lạt H&agrave; Nội</strong>&reg; <font size="4">ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp:</font></font></p><p>&nbsp;<font size="4" color="#0000cc" /></p><div align="justify"><blockquote><p><font size="4" color="#0000cc">- C&aacute;c loại <strong>RAU Đ&Agrave; LẠT</strong>; c&aacute;c mặt h&agrave;ng <strong>N&ocirc;ng sản; RAU -CỦ - QUẢ</strong> Đ&agrave; Lạt;<br /> </font></p><p><font size="4" color="#0000cc">- C&aacute;c loại <strong>NẤM ăn</strong> <strong><em>(Nấm kim chi; nấm H&agrave;n Quốc; nấm Đ&ugrave;i g&agrave;...);</em></strong></font> <br /></p></blockquote></div><p align="center">&nbsp;<img width="400" height="300" border="0" alt="rau Đ&Agrave; LẠT H&Agrave; NỘI" title="rau Đ&Agrave; LẠT H&Agrave; NỘI" src="http://agrimart.vn/home/upload/raovat/raovat_s31.jpg" /></p><p><font size="4" color="#0000cc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - B&aacute;nh mỳ, bột mỳ c&aacute;c loại;</font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nhận <strong>ph&acirc;n phối; hợp đồng đầu ra</strong> mặt h&agrave;ng RAU, n&ocirc;ng sản tại H&agrave; Nội v&agrave; khu vực miền Bắc;</font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nhận dịch vụ thu&ecirc; kho lạnh tại H&agrave; Nội.</font></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;<font size="4" style="background-color: #006600">GI&Aacute; CAM KẾT, CHẤT LƯỢNG, CẠNH TRANH L&Agrave;NH MẠNH.</font></p><p align="center"><em><strong><font color="#009900" style="background-color: #ffff00">RAU Đ&Agrave; LẠT H&Agrave; NỘI - VĂN MINH ẨM THỰC VIỆT NAM</font></strong></em> <br /></p><p align="center"><font size="4">Li&ecirc;n hệ: ĐT <strong>0973 149 942</strong> (A. H&ugrave;ng) hoặc 0913 791 599 </font></p><p align="center"><font size="4">Email: </font><font size="4" color="#000099">hoanguyen99@gmail.com </font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty Rau Đà Lạt Hà Nội
- Địa chỉ: Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 0973.149.952 - Fax:
- email: hoanguyen99@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx