Chuyên cung cấp số lượng lớn than bùn, bột cá, xác mắm chất lượng tốt, giá cả phải chăng.

  • Thread starter hoaithanh87
  • Ngày gửi
H

hoaithanh87

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">K&iacute;nh ch&agrave;o <strong><em>Qu&yacute; Doanh nghiệp</em></strong>!</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">C&ocirc;ng ty <strong><em>TNHH SX TM Nguy&ecirc;n liệu C&ocirc;ng nghiệp Miền Nam (SIMICO)</em></strong> chuy&ecirc;n sản xuất, kinh doanh: <strong>x&aacute;c mắm 20- 25% đạm</strong> d&ugrave;ng l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu chế biến thức ăn gia s&uacute;c, phụ liệu trong ng&agrave;nh sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n; <strong>bột c&aacute; 50-60 % đạm</strong> c&oacute; nguồn gốc từ c&aacute; kh&ocirc;, c&aacute; biển, c&aacute; basa&hellip; với số lượng lớn, chất lượng tốt, gi&aacute; cả phải chăng. </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n sản xuất, kinh doanh <strong><em>than b&ugrave;n 25- 59% hữu cơ, 10- 25% Axit Humic </em></strong>d&ugrave;ng để sản xuất ph&acirc;n hữu cơ sinh học, gi&uacute;p tăng chất hữu cơ cho đất, k&iacute;ch th&iacute;ch tăng trưởng của c&acirc;y.</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="color: black">Rất vui khi được đ&oacute;n tiếp, thỏa thuận gi&aacute; cả, cũng như gửi h&agrave;ng mẫu đến tất cả c&aacute;c Doanh nghiệp c&oacute; thiện ch&iacute; hợp t&aacute;c với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="color: black">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></p> <p class="MsoNormal">PKD: Đỗ Ho&agrave;i Thanh</p> <p class="MsoNormal">Sđt: 0933.159.488</p> <p class="MsoNormal">Email: <a href="mailto:hoaithanh.27@gmail.com"><span style="color: black">hoaithanh.27@gmail.com</span></a></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">C&ocirc;ng ty TNHH SX TM Nguy&ecirc;n liệu C&ocirc;ng nghiệp Miền Nam.</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">Đt: (08)39 40 87 67&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: (08)39 41 28 45</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">Số 10 T&ocirc;n Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">website: <strong>www.simico-vn.com</strong></p> <p class="MsoNormal">Tr&acirc;n trọng cảm ơn!</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></strong></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Hoài Thanh
- Địa chỉ: 10 Tôn Thất Thuyết, P.18, Q.4, Tp HCM
- Tel, Fax: Đt: (08) 39408767 ::: FaX: (08) 39412845
- email: hoaithanh.27@gmail.com