chuyên cung cấp thịt gà đông lạnh hàn quốc

  • Thread starter hoang van vi
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

hoang van vi

Guest
#1
<div style="text-align: center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: blue">K&Iacute;NH CH&Agrave;O QU&Yacute; KH&Aacute;CH !!!</span></strong></span><br /></div> <br /> <strong><span style="color: red">LỜI ĐẦU TI&Ecirc;N CHO PH&Eacute;P CH&Uacute;NG T&Ocirc;I XIN ĐƯỢC GỬI NHỮNG LỜI TRI &Acirc;N CH&Acirc;N TH&Agrave;NH, NHỮNG LỜI CH&Uacute;C TỐT ĐẸP NHẤT GI&Agrave;NH CHO NHỮNG KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; C&Ugrave;NG ĐỒNG H&Agrave;NH, HỢP T&Aacute;C VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA.</span></strong><br /> <span style="color: #993300">Với ti&ecirc;u ch&iacute;, mong muốn cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng, qu&yacute; đối t&aacute;c c&agrave;ng th&ecirc;m h&agrave;i l&ograve;ng hơn về chất lượng cũng như gi&aacute; cả cực kỳ cạnh tranh của sản phẩm, ch&uacute;ng t&ocirc;i</span><span style="color: #993300"> đang nổ lực phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng để trở th&agrave;nh nh&agrave; cung ứng thịt g&agrave; m&aacute;i đ&ocirc;ng </span><span style="color: #993300">lạnh H&agrave;n Quốc uy t&iacute;n h&agrave;ng đầu tại thị trường Việt Nam.</span><br /> <strong><span style="color: blue">* <span style="text-decoration: underline">SƠ LƯỢC VỀ C&Ocirc;NG TY</span>:</span></strong><br /> <strong><span style="color: blue">C&Ocirc;NG TY GANGWON</span></strong> <br /> <span style="color: #993300"><span style="font-family: Wingdings">&Oslash; </span></span><span style="color: #993300">Địa chỉ: 335,Damsan-dong,Gangneung-si, Gang-won-do, KOREA</span><br /> <span style="color: #993300"><span style="font-family: Wingdings">&Oslash; </span></span><span style="color: #993300">Điện thoại: +82-70-8274-8080 Fax: +82-43-852-9967</span><br /> <span style="color: #993300"><span style="font-family: Wingdings">&Oslash; </span></span><span style="color: #993300">Số t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng: 691-910001-78632</span><br /> <span style="color: #993300"><span style="font-family: Wingdings">&Oslash; </span></span><span style="color: #993300">T&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng: Ng&acirc;n h&agrave;ng HANA chi nh&aacute;nh chungju</span><br /> <span style="color: #993300"><span style="font-family: Wingdings">&Oslash; </span></span><span style="color: #993300">Địa chỉ: 899 Yeonsu-dong, Chungju-si, chungcheongbuk-do, Korea</span><br /> <span style="color: #993300"><span style="font-family: Wingdings">&Oslash; </span></span><span style="color: #993300">Điện thoại: +82-43-845-1111 Fax: +82-43-851-1768</span><br /> <span style="font-family: Wingdings">&Oslash; </span><span style="color: #993300">Đại diện: &Ocirc;ng CHA SANG HEAN - Vị tr&iacute;: Gi&aacute;m đốc</span>.<br /> <span style="color: blue">* <strong><span style="text-decoration: underline">ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM</span></strong></span>: <span style="color: #993300">To&agrave;n bộ con g&agrave; m&aacute;i kh&ocirc;ng c&oacute; bộ l&ograve;ng b&ecirc;n trong,</span><br /> <span style="color: #993300">kh&ocirc;ng c&oacute; đầu v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; ch&acirc;n</span>.<br /> <strong><span style="color: blue">* ĐƠN VỊ GI&Aacute; B&Aacute;N:</span></strong> <span style="color: red"><strong>Gi&aacute; cả c&oacute; thể biến động, nhưng lu&ocirc;n ph&ugrave; hợp với lợi &iacute;ch hai b&ecirc;n.</strong></span><br /> <strong><span style="color: blue">*<span style="text-decoration: underline"> TI&Ecirc;U CH&Iacute; VỀ VỆ SINH AN TO&Agrave;N THỰC PHẨM</span>:</span></strong><br /> <span style="color: #993300">Số lượng v&agrave; chất lượng của h&agrave;ng ho&aacute; được kiểm tra v&agrave; x&aacute;c nhận của Cục</span><span style="color: #993300"> an to&agrave;n thực phẩm n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; dịch vụ kiểm tra ở H&agrave;n Quốc. Sau khi nhập</span><br /> <span style="color: #993300">cảng Việt nam sẽ được cục vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm &ndash; Bộ Y tế cấp ph&eacute;p đủ</span><span style="color: #993300"> điều kiện nhập sản phẩm.</span><br /> <div style="text-align: center"><strong><span style="color: blue">HIỆN NAY, TỔNG C&Ocirc;NG TY GANGWON Đ&Atilde; MỞ TH&Ecirc;M CHI NH&Aacute;NH TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN NAM L&Agrave;</span></strong> <br /></div> <div style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: large">C&Ocirc;NG TY TNHH MTV GFC VINA</span></strong> <br /></div> <span style="color: #993300">Văn ph&ograve;ng đại diện đặt tại </span><span style="color: blue">3E/2 Phổ Quang, F.2, quận T&acirc;n B&igrave;nh, tp HCM</span><span style="color: #993300"> nhằm g&oacute;p phần đ&aacute;p ứng một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng cũng như tạo sự h&agrave;i l&ograve;ng, th&otilde;a m&atilde;n cao nhất đến qu&yacute; kh&aacute;ch. </span><br /> <strong><span style="color: red">&ldquo; UY T&Iacute;N, CH&Acirc;T LƯỢNG, GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH &rdquo;</span></strong><span style="color: blue"> L&Agrave; MỤC TI&Ecirc;U CỐT L&Otilde;I M&Agrave; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I HƯỚNG ĐẾN.</span><br /> <strong><em><span style="color: blue">HY VỌNG ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C L&Acirc;U D&Agrave;I C&Ugrave;NG QU&Yacute; KH&Aacute;CH !!!</span></em></strong><br /> <strong><span style="text-decoration: underline"><span style="color: blue">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span></strong><br /> <strong><span style="color: blue">C&ocirc;ng ty TNHH GFC VINA</span></strong><br /> <strong><span style="text-decoration: underline"><span style="color: blue">Số đt </span></span></strong><strong><span style="color: blue">: 08 38 422573 &ndash; 08 38 422574</span></strong><br /> <strong><span style="text-decoration: underline"><span style="color: blue">Di dộng</span></span></strong><strong><span style="color: blue"> : 0902 611 339 gặp anh Chương ( Trưởng ph&ograve;ng kinh doanh )</span></strong><br /> <strong><span style="text-decoration: underline"><span style="color: blue">Email</span></span></strong><strong><span style="color: blue">: </span><span style="color: #0000ff">chuonghoang2011@gmail.com</span></strong><br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoang van vi
- Địa chỉ: 3e/2, PHO QUANG, F 2, QUAN TAN BINH, TPHCM
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX
- email: hoangvanvi88@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top