Bán Chuyên Cung Ứng Giống Cây Hông - Paulownia

  • Thread starter tampaulownia
  • Ngày gửi
T

tampaulownia

Guest
#1

<h1 style="text-align: center;" class="componentheading"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: xx-large;"><strong><span style="font-family: Tahoma;">C&acirc;y h&ocirc;ng - Giống c&acirc;y h&ocirc;ng</span></strong></span></span></span><a class="contentpagetitle" href="http://moitruongxanhachau.com/index.php/vi/component/content/article/59-hop-tac-tao-vung-nguyen-lieu-go.html"><u><span style="font-family: Tahoma;"><span style="line-height: 150%;"><strong><br />
</strong></span></span></u></a></h1>
<span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="line-height: 150%;"><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i - <a href="http://www.moitruongxanhachau.com">C&Ocirc;NG TY M&Ocirc;I TRƯỜNG XANH &Aacute; CH&Acirc;U</a> chuy&ecirc;n:</strong></span></span><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">
<p><span style="line-height: 150%;"><img border="0" alt="hợp t&aacute;c trồng rừng paulownia" src="http://moitruongxanhachau.com/images/stories/images_icon_muiten.gif" /><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> C<strong>ung cấp giống c&acirc;y h&ocirc;ng gi&aacute; <span style="font-size: xx-large;">12.000</span> vnd/ c&acirc;y tại vườn ươm.</strong></span></span></p>
</span></span></span>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="line-height: 150%;"><img border="0" alt="hợp t&aacute;c trồng rừng paulownia" src="http://moitruongxanhachau.com/images/stories/images_icon_muiten.gif" /> Thực hiện c&aacute;c <a href="http://www.moitruongxanhachau.com"><strong>dự &aacute;n trồng rừng</strong></a> cho c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; y&ecirc;u cầu.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="line-height: 150%;"><img border="0" alt="hợp t&aacute;c trồng rừng paulownia" src="http://moitruongxanhachau.com/images/stories/images_icon_muiten.gif" /> Hợp t&aacute;c ph&aacute;t triển c&aacute;c dự &aacute;n trồng <a href="http://www.moitruongxanhachau.com"><strong>rừng Paulownia</strong></a>.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 150%;"><img border="0" alt="hợp t&aacute;c trồng rừng paulownia" src="http://moitruongxanhachau.com/images/stories/images_icon_muiten.gif" /> </span></span><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 150%;">Cung cấp gỗ</span></span></span><span style="line-height: 150%;"><a href="http://www.moitruongxanhachau.com"><span style="font-size: medium;"><strong> </strong><span style="font-family: Tahoma;"><strong>Paulownia &ndash; Gỗ H&ocirc;ng</strong></span></span></a></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="line-height: 150%;"><img border="0" alt="hợp t&aacute;c trồng rừng paulownia" src="http://moitruongxanhachau.com/images/stories/images_icon_muiten.gif" /> Cung cấp <a href="http://www.moitruongxanhachau.com"><strong>bột gỗ</strong> - <strong>gỗ vụng</strong></a> số lượng lớn.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="line-height: 150%;"><img border="0" alt="hợp t&aacute;c trồng rừng paulownia" src="http://moitruongxanhachau.com/images/stories/images_icon_muiten.gif" /> Cung cấp <a href="http://www.moitruongxanhachau.com"><strong>gỗ nguy&ecirc;n liệu</strong></a> l&agrave;m bột giấy số lượng lớn, ổn định, l&acirc;u d&agrave;i.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;<span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 150%;"><em>Hiện nay C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang ph&aacute;t triển c&aacute;c </em></span></span></span><span style="line-height: 150%;"><em><a href="http://www.moitruongxanhachau.com"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: medium;">dự &aacute;n trồng rừng</span></span></a></em></span></p>
<span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: medium;">
<p><span style="line-height: 150%;"><em> với quy m&ocirc; lớn tại Việt Nam nhằm x&acirc;y dựng v&ugrave;ng nguy&ecirc;n liệu gỗ ổn định v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i.</em></span></p>
</span></span><span style="font-size: medium;">
<p><span style="font-size: medium;"> </span></p>
</span>
<p><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 150%;"><em>Thị trường </em></span></span></span><span style="line-height: 150%;"><em><a href="http://www.moitruongxanhachau.com"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: medium;">sản phẩm gỗ</span></span></a><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: medium;"> ng&agrave;y c&agrave;ng mở rộng, Nguồn </span></span><a href="http://www.moitruongxanhachau.com"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: medium;">nguy&ecirc;n liệu gỗ</span></span></a></em></span></p>
<span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: medium;">
<p><span style="line-height: 150%;"><em> khan hiếm, Gi&aacute; cả tăng cao&hellip;ng&agrave;y c&agrave;ng kh&oacute; khăn để duy tr&igrave; sản xuất.</em></span></p>
</span></span><span style="font-size: medium;">
<p><span style="font-size: medium;"> </span></p>
</span>
<p><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="line-height: 150%;"><strong>H&atilde;y chủ động c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i để x&acirc;y dựng v&ugrave;ng nguy&ecirc;n liệu vững chắc cho tương lai với gi&aacute; hiện tại.</strong></span></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="line-height: 150%;">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m kiếm đối t&aacute;c thực sự c&oacute; nhu cầu v&agrave; khả năng để hợp t&aacute;c.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;"><strong>Một v&ugrave;ng nguy&ecirc;n liệu đồi d&agrave;o v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển đang chờ đ&oacute;n qu&yacute; vị.<br />
<br />
Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ<br />
<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: large;">C&Ocirc;NG TY M&Ocirc;I TRƯỜNG XANH &Aacute; CH&Acirc;U</span></span><br />
Địa chỉ: </strong>767/12 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 05, Tp Hồ Ch&iacute; Minh<strong><br />
Điện thoại: </strong>08 38 38 38 86<strong> - Hotline: </strong>0909 01 07 01<strong><br />
Email: </strong>moitruongxanhachau@gmail.com<strong><br />
Website: </strong><a href="http://www.moitruongxanhachau.com">www.moitruongxanhachau.com</a> - <a href="http://www.paulownia.com.vn">www.paulownia.com.vn</a> - <a href="http://www.cayhong.com">www.cayhong.com</a> - <a href="http://www.muabango.net">www.muabango.net</a><strong><br />
</strong></span></span></p>