Chuyên kinh doanh các loại thuốc thú y-thủy sản

  • Thread starter cantho
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CH thuốc thú y-thủy sản PhongTo
- Địa chỉ: 54 Triệu Ẩu, Tx, Ngã Bảy, Hậu Giang
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: hongloanct@yahoo.com
================================

<p align="center"><strong><font size="4">Cửa h&agrave;ng thuốc th&uacute; y -&nbsp;thủy sản PHONGTO</font></strong></p><p align="justify"><font size="3">Chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c loại thuốc th&uacute; y-thủy sản, thức ăn gia s&uacute;c gia cầm, thủy sản. Tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i trồng, ph&ograve;ng trị bệnh tr&ecirc;n gia s&uacute;c gia cầm, thủy sản. Nh&acirc;n vi&ecirc;n nhiệt t&igrave;nh, c&aacute;n bộ kỹ thuật gi&agrave;u kinh nghiệm sẽ l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng khi đến cử h&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i.</font></p><p align="justify"><font size="3">C&aacute;c thương hiệu uy t&iacute;nh như: Bayer, Bio, VMD, Cargill, Con C&ograve;, Robert...v&agrave; nhiều cty kh&aacute;c.</font></p><p align="justify"><font size="3">Gi&aacute; cả ưu đ&atilde;i cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mua với số lượng nhiều.</font></p><p align="justify"><font size="3" /></p><p align="justify"><font size="3">H&acirc;n hạnh được phục vụ <img title="Smile" alt="Smile" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" /></font></p><p align="justify"><font size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: <a href="mailto:hongloanct@yahoo.com">hongloanct@yahoo.com</a></font></p><p align="justify"><font size="3"><br /><br />&nbsp;</font></p>
 
Back
Top