Chuyen kinh doanh TOI LY SON

  • Thread starter Công ty Song Tra Green
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty Song Tra Green

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Song Tra Green
- Địa chỉ: Quảng Ngãi - VN
- Tel, Fax: 0934911177 ::: FaX 0553628629
- email: songtragreen@gmail.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n kinh doanh Tỏi L&yacute; Sơn - Quảng Ng&atilde;i muốn t&igrave;m c&aacute;c đại l&yacute; v&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối c&oacute; uy tin tr&ecirc;n to&agrave;n quốc,&nbsp;c&aacute;c đơn vị xuất&nbsp; khẩu h&agrave;ng n&ocirc;ng sản, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu&nbsp;,..&nbsp;&nbsp;để l&agrave;m đại l&yacute; ti&ecirc;u thụ sản phẩm.</p><p>C&aacute;c Đơn vị c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ anh Bằng ; C&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Tr&agrave; Xanh - Quảng Ng&atilde;i - Đt : 0934911177. Email: <a href="mailto:songtragreen@gmail.com">songtragreen@gmail.com</a></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top