chuyên mua bán hoa phong lan

  • Thread starter vườn lan quang nhâm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

vườn lan quang nhâm

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vườn lan quang nhâm
- Địa chỉ: khu chùa hào đông la hoài đức hà nội
- Tel, Fax: 0903450964
- email: htxphonglancaycanhdongla@gmail.com
================================

<p>vườn lan quang nh&acirc;m chuy&ecirc;n mua b&aacute;n c&aacute;c lo&agrave;i hoa phong lan</p><p>&nbsp;lan rừng c&aacute;c loại</p><p>&nbsp;lan nhập ngoại như TH&Aacute;I LAN , Đ&Agrave;I LOAN</p><p>&nbsp;XIN LI&Ecirc;N HỆ ; NGUYỄN ĐĂNG QUANG &nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; MOBI 0903450964</p><p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; TEL 0433650964 &nbsp;&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top