CHUYÊN MUA BÁN NHÍM GIỐNG NHÍM THỊT - TẠI ĐỒNG THÁP

#1
<address class="style2">Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; một số lượng lớn nh&iacute;m thịt v&agrave; nh&iacute;m gi&ocirc;ng!</address><address class="style2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần hợp t&aacute;c mua b&aacute;n l&acirc;u d&agrave;i với anh chị em n&agrave;o th&iacute;ch l&agrave;m gi&agrave;u từ lo&agrave;i động vật qu&yacute; hiếm n&agrave;y.</address><address class="style2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i mua b&aacute;n với gi&aacute; cả hợp l&yacute; so với gi&aacute; cả thị trường.</address><address class="style2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i sảng s&agrave;ng tư vấn cho những ACE mới học nu&ocirc;i .</address><address class="style2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết l&agrave; con giống của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde;m bảo chất lượng tốt ,sạch bệnh, sinh sản tốt, nếu kh&ocirc;ng đ&uacute;ng như lời đ&atilde; cam kết ch&uacute;ng t&ocirc;i sẻ ho&agrave;n tiền gấp đ&ocirc;i cho v&iacute; anh chị.</address><address class="style2">Nếu qu&yacute; ACE n&agrave;o quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: </address><address><font color="#0000ff" size="5">A Th&ocirc;ng:0944993518&nbsp;- 01269673952</font></address><address><span class="style2">yahoo: </span><a class="style2" href="mailto:chi_thong@yahoo.com">chi_thong@yahoo.com</a><span class="style2"> </span></address><address><span class="style2">Email: </span><a class="style2" href="mailto:nguyenchithong01@gmail.com">nguyenchithong01@gmail.com</a></address><p><img title="Cool" alt="Cool" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" /><img title="Cool" alt="Cool" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" /><img title="Cool" alt="Cool" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh BÌnh
- Địa chỉ: Tháp Mười - Đồng Tháp
- Điện thoại: 0944993518 - Fax: 01269673952
- email: nguyenchithong01@gmail.com