chuyển nhượng tên thương mại thuốc trừ sâu

vudinhhoi

Lữ khách
chuyển nhượng tên, cho thuê tên thương mại sản phẩm thuốc trừ muỗi.cụ thể như sau
Tên sản phẩm


Thành phần
1.BULLTOP GOLD 150EC


Alpha Cypermethrin :........ 11% w/v

Fipronil …………...........…4% w/v

Phụ gia ……..........................94%w/v


2. DEKA 100 EC


Deltamethrin :…….1% w/v

Phụ gia:…............99% w/v


3.DEKA 100 SC

Deltamethrin :................. 1% (10 g/ l) Phụ gia. . . . . . . . . . 99 % ( 99 g/l)


4.DELTA GOLD 60EC


Deltamethrin .... 3 % w/v(30g/l)

Fipronil .......... 3 % w/v(30g/l)

Phụ gia.............. 94%w/v (60g/l)

5.FORCE GOLD 200EC
Cypermethrin : ....15%w/v

Fipronil:………......5%

Phụ gia:.................. 80%w/v

6. QUICK FLY 500 WG

Imidacloprid :... 5 % w/w

Phụ gia:..............9 5% w/w

7.QUICK FLY 500 WP


Imidacloprid :.......….5 % w/w

Phụ gia:.........................9 5% w/w

8.SOMSTAR 100EC


Fipronil:……… 5%w/v

Lambda ………5 % w/v

Phụ gia : ...........90%w/v9.goltax 500 EC


Chlorpyrifos Methyl :……46,8 % w/v

Imidacloprid : …………… 0,7 % w/v

Alpha cypermethrin : ……2,5 % w/v

Phụ gia:…………………….50% w/v

10.SPACE 597 EC


Chlorpyrifos Methyl :……56,5 % w/v

Imidacloprid : …………… 0,7 % w/v

Alpha cypermethrin : ……2,5 % w/v

Phụ gia:……………………40,3% w/v

11.VIRTA GOLD 500EC


Permethrin: ………45% w/v( 450 g/l )

Lambda cyhalothrin : 5% w/v(50 g/l )

Phụ gia …............…50%w/v (50g/l)

12.ALL KILL 400EC


Deltamethrin: ...............2% w/v (20g/l)

Fipronil: ……………2% w/v (20g/l)

Phụ gia : .............…96% w/v (60g/l)

13.ALPHATOX 100 EC


Alpha-Cypermethrin:...........10% w/v Phụ gia : …………..…..........90% w/v

14.DEEP CLEAN 550EC


Permethrin:…………………40% w/v

Cypermethrin:…….......…….15% w/v

Phụ gia :…………….............45% w/v15.LAMKATOX 100EC

Lambda-Cyhalothrin:……...10% w/v

Phụ gia :................................90%w/v

16.PERMECTIN 50EC

Permethrin……………….. 48 %

Deltamethrin ……………….2%

Phụ gia ……………………..50%

17.PERKADO 50EC


Permethrin 500g/l


18.CYKADO 25EC


Cypermethrin 250g/l


19.KILL 12EC


Deltamethrin …………………..2%

Alphacypermethrin ……………..10%

Phụ gia ……………………..….88%

20.PERTIN 50EC


Permethrin ………………………40%

Alphacypermethrin……………. 10%

Phụ gia …………………………...50%

21 benco 10 WP

Lambda-Cyhalothrin:……...10% w/w

Phụ gia :................................90%w/w

22 alkado 10 SC

Alphacypermethrin……………. 10%

Phụ gia …………………………...90%
Liên hệ : mr Huế 0916505728
 

Quảng cáo

Top