Cơ hội hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi cho các doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực kinh doan

  • Thread starter Dinh Ngoc
  • Ngày gửi
D

Dinh Ngoc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms Đinh
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: dinh.ngoc.ayers@gmail.com
================================

<p><font size="3" /></p><p><u><font size="2">M&ocirc; tả chi tiết:</font></u></p><p><font size="2">- Từ l&acirc;u việc kinh doanh xuất khẩu M&igrave; l&aacute;t đ&atilde; đem lại cho nhiều doanh nghiệp những nguồn lợi đ&aacute;ng kể v&agrave; cũng đồng thời mang lại cho người b&aacute;n M&igrave; l&aacute;t những cơ hội c&oacute; được những mức gi&aacute; rất cạnh tranh để&nbsp;c&oacute; thể&nbsp;chọn lựa&nbsp;để b&aacute;n. </font></p><p><font size="2">-&nbsp;Doanh nghiệp của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;đ&atilde; trải qua nhiều năm kinh doanh xuất khẩu mặt h&agrave;ng n&agrave;y&nbsp;cho c&aacute;c&nbsp;đối t&aacute;c lớn b&ecirc;n nước ngo&agrave;i&nbsp;v&agrave; hiện nay nhu cầu về mặt h&agrave;ng n&agrave;y đang ng&agrave;y c&agrave;ng tăng cao. V&igrave; thế ch&uacute;ng t&ocirc;i tha thiết t&igrave;m kiếm những nguồn cung cấp M&igrave; l&aacute;t với số lượng lớn v&agrave; c&oacute; chất lượng. Đ&acirc;y được xem như một cơ hội tốt đẹp cho những doanh nghiệp cũng như c&aacute; nh&acirc;n muốn c&oacute; một mối quan hệ kinh doanh l&acirc;u d&agrave;i, đ&ocirc;i b&ecirc;n c&ugrave;ng c&oacute; lợi v&agrave; c&ugrave;ng ph&aacute;t triển trong lĩnh vực n&agrave;y.</font></p><p><font size="2"><u>* C&aacute;c ưu đ&atilde;i từ sự hợp t&aacute;c:</u></font></p><p><font size="2">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo sẽ mua M&igrave; l&aacute;t với gi&aacute; cao so với mức gi&aacute; tr&ecirc;n thị trường.</font></p><p><font size="2">-&nbsp;Sẽ trả hoa hồng cho người giới thiệu nguồn h&agrave;ng</font></p><p><font size="2">- Sẽ sắp xếp phương tiện vận chuyển ph&ugrave; hợp cho việc giao h&agrave;ng.</font></p><p><font size="2">- Thanh to&aacute;n dứt kho&aacute;t v&agrave; s&ograve;ng phẳng.</font></p><p><font size="2">- Hứa hẹn một sự hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; lợi nhuận cao cho người b&aacute;n. </font></p><p><font size="2"><u>* Li&ecirc;n hệ:</u></font></p><p><font size="2">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số :<strong> 0123 445 0134</strong>&nbsp; Gặp Ms Đinh. </font></p><p><font size="2">K&iacute;nh mong sự hợp t&aacute;c từ c&aacute;c doanh nghiệp/ c&aacute; nh&acirc;n.</font></p><p><font size="2">Cảm ơn sự quan t&acirc;m của c&aacute;c bạn. </font></p><p><font size="2" /></p><p><font size="3" /></p><p><font size="3" /></p><p><font size="3" /></p>
 


cong ty chúng tôi đag cần bán một số lượng lớn mi lát.

vui lòng cho e xin địa chỉ skype trao đổi rõ hơn hoặc trực tiếp liên hệ vơi e qua skye: thanhhoang87 or sdt 0909145045
 
Mì lát giá cả thế nào? Có gì pm tôi nhé. Tôi có nguồn hàng . Hoặc gọi 0937711777 nhé!
 
Hop tac kinh doanh

Cong ty chung toi Candex Corporation dang kinh doanh mat hang mi lat o Campuchia cach cua khau Hoa Lu, tinh Binh Phuoc 8km. Chung toi co kha nang thu mua va cung cap tren 1,000 tan moi ngay voi gia ca canh tranh. Mong nhan duoc hop tac qua email: uniglobe00@gmail.com hoac skype:commtron2007
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms Đinh
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: dinh.ngoc.ayers@gmail.com
================================


Mô tả chi tiết:
- Từ lâu việc kinh doanh xuất khẩu Mì lát đã đem lại cho nhiều doanh nghiệp những nguồn lợi đáng kể và cũng đồng thời mang lại cho người bán Mì lát những cơ hội có được những mức giá rất cạnh tranh để có thể chọn lựa để bán.
- Doanh nghiệp của chúng tôi đã trải qua nhiều năm kinh doanh xuất khẩu mặt hàng này cho các đối tác lớn bên nước ngoài và hiện nay nhu cầu về mặt hàng này đang ngày càng tăng cao. Vì thế chúng tôi tha thiết tìm kiếm những nguồn cung cấp Mì lát với số lượng lớn và có chất lượng. Đây được xem như một cơ hội tốt đẹp cho những doanh nghiệp cũng như cá nhân muốn có một mối quan hệ kinh doanh lâu dài, đôi bên cùng có lợi và cùng phát triển trong lĩnh vực này.
* Các ưu đãi từ sự hợp tác:
- Chúng tôi đảm bảo sẽ mua Mì lát với giá cao so với mức giá trên thị trường.
- Sẽ trả hoa hồng cho người giới thiệu nguồn hàng
- Sẽ sắp xếp phương tiện vận chuyển phù hợp cho việc giao hàng.
- Thanh toán dứt khoát và sòng phẳng.
- Hứa hẹn một sự hợp tác lâu dài và lợi nhuận cao cho người bán.
* Liên hệ:
Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số : 0123 445 0134 Gặp Ms Đinh.
Kính mong sự hợp tác từ các doanh nghiệp/ cá nhân.
Cảm ơn sự quan tâm của các bạn.
 


Back
Top