Cơ hội thu hút 25 triệu đô

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại thỏ Newzealand Việt Nhật
- Địa chỉ: Sơn Hà - Nho Quan - Ninh Bình
- Tel, Fax: ::: FaX
- Email:
================================

<div class="postbody">Cơ hội h&uacute;t vốn đầu tư của Nhật Bản v&agrave;o Ninh B&igrave;nh <br />H&agrave; Nội (TTXVN) - Tỉnh Ninh B&igrave;nh đang hy vọng sẽ thu h&uacute;t một dự &aacute;n sản xuất thuốc giảm đau l&ecirc;n tới 25 triệu USD với Nhật Bản trong v&agrave;i năm tới sau khi một trại nu&ocirc;i thỏ giống li&ecirc;n doanh với C&ocirc;ng ty Nippon Zoki Pharmaceutical đi v&agrave;o hoạt động cuối th&aacute;ng 7.<br /><br />&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn tiếp tục đầu tư tại Việt Nam v&agrave; quyết định cuối c&ugrave;ng vẫn phải chờ đợi kết quả hoạt động của trại thỏ giống,&rdquo; Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nippon Zoki, &ocirc;ng Ryusaku Konishi, n&oacute;i.<br /><br />Trại thỏ, c&oacute; vốn đầu tư 500.000 USD, ban đầu sẽ nhận hơn 1.500 thỏ giống New Zealand từ Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu D&ecirc; v&agrave; Thỏ Sơn T&acirc;y để cho ra đời từ 40.000 đến 50.000 thỏ rồi cung cấp cho c&aacute;c hộ d&acirc;n địa phương.<br /><br />Ph&oacute; Chủ tịch Tỉnh Ninh B&igrave;nh Đinh Quốc Trị khẳng định đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n c&oacute; t&iacute;nh khả thi cao, g&oacute;p phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, đ&aacute;p ứng tốt nhu cầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; phục vụ xuất khẩu, tăng thu nhập cho người d&acirc;n. <br /><br />Theo dự kiến, nếu năng suất trong v&ograve;ng 2 đến 3 năm tới đạt 500.000 con/năm th&igrave; c&ocirc;ng ty sẽ t&iacute;nh tới việc đầu tư x&acirc;y dựng nh&agrave; m&aacute;y chế biến thịt thỏ để sản xuất thuốc tuần ho&agrave;n n&atilde;o bộ Neutropin từ da v&agrave; huyết thanh thỏ.<br /><br />Mặc d&ugrave; Nippon Zoki chưa đưa ra quyết định cuối c&ugrave;ng về địa điểm đầu tư nh&agrave; m&aacute;y, song người đứng đầu c&ocirc;ng ty n&agrave;y vẫn khẳng định rằng &ocirc;ng rất kỳ vọng v&agrave;o thị trường Việt Nam.<br /><br />&Ocirc;ng Konishi tiết lộ c&ocirc;ng ty cũng đang nhắm tới thị trường Trung Quốc nơi đ&atilde; c&oacute; hai nh&agrave; m&aacute;y của c&ocirc;ng ty đang hoạt động với nguồn nguy&ecirc;n liệu l&agrave; 3-4 triệu con thỏ/năm, tuy nhi&ecirc;n, thị trường n&agrave;y hiện kh&aacute; rủi ro với c&aacute;c hoạt động đầu tư mới. <br /><br />Trong khi đ&oacute;, việc đầu tư 25 triệu USD (3 tỷ y&ecirc;n) l&agrave; khoản đầu tư lớn, d&agrave;i hạn v&agrave; kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng r&uacute;t lui khi ph&aacute;t sinh kh&oacute; khăn ngo&agrave;i tầm kiểm so&aacute;t, do đ&oacute;, đ&acirc;y l&agrave; một trong những l&yacute; do khiến Nippon Zoki tới Việt Nam, &ocirc;ng Konishi cho biết.<br /><br />Với trại thỏ giống hiện nay, dự kiến c&oacute; khoảng 500.000-600.000 hộ chăn nu&ocirc;i ở Ninh B&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc c&oacute; việc l&agrave;m ổn định, cho ra đời 1,5-2 triệu con thỏ nu&ocirc;i thịt trong v&ograve;ng 5 năm tới, Ph&oacute; Trưởng Ph&ograve;ng X&uacute;c tiến Đầu tư v&agrave; Hợp t&aacute;c Quốc tế, Cục Đầu tư nước ngo&agrave;i (Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư) Nguyễn Văn Ba cho biết.<br /><br />Nippong Zoki hiện c&oacute; 3 nh&agrave; m&aacute;y sản xuất thuốc tuần ho&agrave;n n&atilde;o bộ Neutropin đặt tại Nhật Bản v&agrave; Trung Quốc, đang hoạt động hết c&ocirc;ng suất nhưng vẫn chưa đ&aacute;p ứng được nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng tăng./.<br /><!-- m --><a class="postlink" onclick="this.target='_blank';" href="http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/262228/Default.aspx">http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/ ... fault.aspx</a><!-- m --></div>
 


Xin chào Saothangnam!
Mình đang ở Quảng Nam, mình cũng đã yên cứu nhiều về con thỏ và nhận thấy đây là con vật nuôi có thể đem lại hiệu quả cao nhưng mình chưa dám đầu tư xây dựng trang trại.
Mình cũng thường xuyên lên mạng để nghiên cứu, hôm nay mình đọc bài viết của bạn mình rất vui.
Saothangnam có thể vui lòng cho mình biết một số thông tin sau được không?
- Hiện nay Công ty Nippon Zoki đã xây dựng xong nhà máy chưa? đã đi vào hoạt động chưa?
- Mình ở Quảng Nam thì có thể là đơn vị cung cấp sản phẩm cho Công ty đó không?
Cảm ơn Saothangnam rất nhiều. Rất vui nhận được sự giúp đỡ.
Anh em trong này rất mong được làm quen với Saothangnam.
Trân trọng.
---------------------
Đặng Hữu Thành
0985.945.606
ns 1980
KS cơ khí
 
Cơ hội thu hút nhà máy chế biến thỏ 25 triệu đô

Hiện tại phía Nhật Bản đã giúp chúng tôi hoàn thiện khu chuông nuôi giống. Trại chúng tôi rất muốn mở rộng vùng nguyên liệu. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu đủ mỗi năm 1-1,5 triệu con.
Pha 2 khi đảm bảo nguồn nguyên liệu phía Nhật sẽ xây dụng nhà máy chế biến tại Việt Nam.
Chúc bà con chăn nuôi thành công!
 
giá mà dự án này đến tai tôi sớm hơn 1 chút thì hay wa , tôi mới phá bỏ 500 chuồn thỏ với số lượng >1000 con bố mẹ(ko tính thỏ nhỏ) tại thấy nuôi hoài mà nghèo hoài
tiếc quá

chúc nhà nông chúng ta làm ăn phát đạt
 
Đợi đến lúc nhà máy ở Vn đi vào hoạt động còn khướt . Các tập đoàn thi nhau tuyên bố đầu tư khu này khu nọ với mục địch khuyếch trương là chính . Bao giờ nhà máy đi vào hoạt động khi đó mới mua giống nuôi thỏ cũng chưa muộn. ^_^
 


Back
Top