Cở sở chăn nuôi nhím Tiến Dũng chuyên cung cấp nhím giống

TienDung_68

Thành viên mới
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TienDung_68
- Địa chỉ: Thôn Nam Hưng - Xã Song Lãng - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình
- Tel, Fax: 0984 561 768 ::: FaX
- email:
================================

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt"><span style="font-family: Tahoma; color: #222222">Cơ sở chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m Tiến Dũng chuy&ecirc;n:<br /> B&aacute;n nh&iacute;m giống đ&atilde; thuần, sinh sản tại cơ sở Th&ocirc;n Nam Hưng - X&atilde; Song L&atilde;ng - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh.(C&oacute; giấy ph&eacute;p nu&ocirc;i, vận chuyển v&agrave; mua b&aacute;n)<br /> - Hiện tại Cơ sở của ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp C&aacute;c cặp nh&iacute;m giống (1 đực + 1 c&aacute;i) c&oacute; độ tuổi từ 2 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n đến 10 th&aacute;ng tuổi v&agrave; nh&iacute;m đ&atilde; sinh sản. Gi&aacute; cả phải chăng hợp l&yacute; cho mọi đối tượng cần mua.<br /> - Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; &ndash; th&iacute;ch ứng với địa ph ương. Đ&atilde; được đ&uacute;c kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều năm chăn nu&ocirc;i.</span></p> <span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: #222222">- Địa chỉ li&ecirc;n hệ: Phạm Ngọc Tuy&ecirc;n Th&ocirc;n Nam Hưng - X&atilde; Song L&atilde;ng - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh<br /> - Điện thoại: 0984 561 768</span>