Cơ sở chúng tôi chuyên cung cấp mùn cưa dăm bào

  • Thread starter TÀI
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TÀI

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TÀI
- Địa chỉ: 193/40 Văn Thân, F.8, Quận 6, Tp.HCM
- Tel, Fax: 01992260089 ::: FaX
- email: ngoctai.06sh@gmail.com
================================

<span style="padding-top: 10px; padding-bottom: 10px" class="TitleLabel"> </span><div style="overflow: hidden; width: 705px" id="NewsContent" class="NewsContent"><p><font size="3">Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp m&ugrave;n cưa dăm b&agrave;o gỗ th&ocirc;ng v&agrave; cao su với sồ lượng lớn,đặc biệt l&agrave; m&ugrave;n cưa dăm b&agrave;o <span style="color: #ff0000">gỗ th&ocirc;ng </span>với gi&aacute; hấp dẫn.Với kinh nghiệm v&agrave; uy t&iacute;n h&agrave;ng đầu, cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đ&aacute;p ứng to&agrave;n bộ nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.Mong qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; c&aacute;c bạn ai c&oacute; nhu cầu muốn hợp t&aacute;c với cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i h&atilde;y li&ecirc;n hệ qua số điện thoại:01992260089 gặp anh T&agrave;i.</font></p></div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top