cơ sỡ cung cấp gà giống gà thịt

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: bán gà giống
- Tel, Fax: ::: FaX 0906660213
- email: motovn2005@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.25in; text-align: justify"><span style="font-size: 13pt">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i được x&acirc;y dựng từ năm 2006, qua hơn 4 năm x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển được Sở N&ocirc;ng Nghiệp Tiền Giang cấp giấy chứng nhận chăn nu&ocirc;i theo ti&ecirc;u chuẩn an to&agrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường. Li&ecirc;n kết với Trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu v&agrave; chuyển giao khoa học kỹ thuật con giống miền nam, đ&agrave;n g&agrave; sao ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n được cải tiến qua lai tạo giống mới đảm bảo g&agrave; nhanh lớn, nặng k&yacute;, đ&uacute;ng ti&ecirc;u chuẩn về độ dinh dưỡng trong thịt g&agrave; <strong><em>(g&agrave; thịt đạt 1,1kg/2 th&aacute;ng tuổi). </em></strong>Hiện nay đ&agrave;n g&agrave; sao ch&uacute;ng t&ocirc;i đạt:</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><span style="font-size: 13pt; font-family: Symbol"><img title="*" height="15" alt="*" src="file:///C:/Users/UT-VO/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" width="15" border="0" /><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 13pt">G&agrave; m&aacute;i đẻ trứng: đạt hơn 4.000 con/2.400 trứng/ng&agrave;y <em>(v&agrave;o m&ugrave;a)</em></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><span style="font-size: 13pt; font-family: Symbol"><img title="*" height="15" alt="*" src="file:///C:/Users/UT-VO/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" width="15" border="0" /><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 13pt">G&agrave; con: 50.000 con/th&aacute;ng <em>(v&agrave;o m&ugrave;a)</em></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><span style="font-size: 13pt; font-family: Symbol"><img title="*" height="15" alt="*" src="file:///C:/Users/UT-VO/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" width="15" border="0" /><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 13pt">G&agrave; thịt tự chủ: 10.000 con/th&aacute;ng</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.25in; text-align: justify"><span style="font-size: 13pt">Hiện nay, g&agrave; sao của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; mặt ở khắp c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh như: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ ... v&agrave; Long An, Tp.HCM, Đồng Nai, Vũng T&agrave;u, Phan Thiết ...</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.25in; text-align: justify"><span style="font-size: 13pt">Khi Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i, Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được tư vấn kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, tư vấn thiết kế chuồng trại, tổ chức tham quan trang trại mẫu cho những hộ nu&ocirc;i chưa nắm r&otilde; kỹ thuật ...</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 13pt" /></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 13pt">Cung cấp</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 13pt">Con giống: &nbsp;&nbsp;&nbsp; 18.000 đ/con (theo gi&aacute; thời điểm)</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 13pt">Con thịt: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80.000 đ/con/1,1 kg (theo gi&aacute; thời điểm)</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 13pt">Thu mua</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 13pt">Con giống: &nbsp;&nbsp;&nbsp; (gi&aacute; tham khảo)</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 13pt">Con thịt: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (gi&aacute; tham khảo)</span></p><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman'"><br /></span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><em><span style="font-size: 13pt">Gi&aacute; tr&ecirc;n chưa bao gồm VAT, vận chuyển, bao b&igrave;</span></em></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><em><span style="font-size: 13pt">Giao h&agrave;ng to&agrave;n quốc</span></em></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><em><span style="font-size: 13pt" /></em></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.25in; text-align: justify"><span style="font-size: 13pt">Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng tư vấn v&agrave; giao h&agrave;ng tận nơi khi nhận được sự quan t&acirc;m v&agrave; đặt h&agrave;ng từ qu&yacute; kh&aacute;ch.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.25in; text-align: justify"><span style="font-size: 13pt" /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx