công nghệ lên men vi khuẩn

  • Thread starter nam vân long
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nam vân long

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nam vân long
- Địa chỉ: p0212 ,b11d, nam trung yên ,cầu giấy hà nội
- Tel, Fax: ::: FaX :01653388834 ;0462817089
- email: toan_trungquoc_atic@yahoo.com
================================

<h3>c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i dang x&uacute;c tiến ,b&aacute;n sản phẩm:</h3><address><font face="Times New Roman" size="3">Habio Phytase</font></address><h3><font face="Times New Roman" size="3">Sản phẩm Habio Phytase được ph&aacute;t triển bởi C&ocirc;ng ty TNHH Sinh học ứng dụng Habio c&ugrave;ng với c&aacute;c tổ chức ri&ecirc;ng chuy&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu về chất đạm sau nhiều năm cộng t&aacute;c, sử dụng c&ocirc;ng nghệ khoa học hiện đại về gen, c&ocirc;ng nghệ l&ecirc;n men vi khuẩn c&ugrave;ng những kỹ thuật chế biến ti&ecirc;n tiến. Sản phẩm c&oacute; thể giải ph&oacute;ng phốt pho v&ocirc; cơ&nbsp; qua qu&aacute; tr&igrave;nh thủy ph&acirc;n của axit gốc thực vật (phytic), nhờ cải tiến c&ocirc;ng dụng, l&agrave;m giảm t&aacute;c động của c&aacute;c nguồn ph&aacute;t sinh phốt pho v&ocirc; cơ, v&agrave; giảm thiểu chi ph&iacute; trong c&aacute;c phương ph&aacute;p nu&ocirc;i. L&agrave; một chất phụ gia hữu hiệu v&agrave; an to&agrave;n cho thức ăn gia cầm v&agrave; th&uacute; nu&ocirc;i, sản phẩm n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; thể l&agrave;m giảm phốt pho trong chất thải của vật nu&ocirc;i v&agrave; g&oacute;p phần bảo vệ m&ocirc;i trường.</font></h3><h3><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty Habio lu&ocirc;n trung th&agrave;nh với mục ti&ecirc;u &ldquo;sủ dụng khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ để tạo ra bước tiến mới, sẵn l&ograve;ng cung cấp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm phụ gia thức ăn cho vật nu&ocirc;i hiệu quả cao, an to&agrave;n v&agrave; những hỗ trợ kỹ thuật ho&agrave;n hảo, với hy vọng đưa đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những khoản lợi nhuận đ&aacute;ng kể.</font></h3><ul><li><font face="Times New Roman" size="3">Định nghĩa hoạt động:</font></li></ul><h3><font face="Times New Roman" size="3">Một đơn vị chất phytase (U) được x&aacute;c định như một khối lượng của enzim m&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng giải ph&oacute;ng 1 mol phốt pho v&ocirc; cơ mỗi ph&uacute;t từ 5.0 mmol/L phytate natri ở nhiệt độ 37 độ C, độ pH 5.0.</font></h3><ul><li><font face="Times New Roman" size="3">Đặc điểm của Phytase:</font></li></ul><h3><font face="Times New Roman" size="3">(bảng1)</font></h3><ol><li><font face="Times New Roman" size="3">Khả năng tan chảy tốt, dễ d&agrave;ng pha trộn trong q&uacute;a tr&igrave;nh chế biến thức ăn gia s&uacute;c.</font></li><li><font face="Times New Roman" size="3">Hoạt động của Enzim đồng bộ, gi&uacute;p tăng th&ecirc;m hiệu quả.</font></li><li><font face="Times New Roman" size="3">T&iacute;nh bền cao về chất lượng, dễ vận chuyển v&agrave; lưu trữ trong kho.</font></li><li><font face="Times New Roman" size="3">Tăng cường độ pH trong hoạt động, tạo nhiệt độ tốt nhất gần với nhiệt độ cơ thể vật nu&ocirc;i.</font></li></ol><ul><li><font face="Times New Roman" size="3">C&aacute;c chức năng của sản phẩm:</font></li></ul><ol><li><font face="Times New Roman" size="3">Ph&acirc;n hủy Acid phytic trong c&aacute;c th&agrave;nh phần thức ăn gia s&uacute;c từ thực vật, nhờ giải ph&oacute;ng phốt pho v&ocirc; cơ c&oacute; t&aacute;c dụng trực tiếp với gia s&uacute;c v&agrave; gia cầm.</font></li><li><font face="Times New Roman" size="3">Giảm những chi ph&iacute; tốn k&eacute;m li&ecirc;n quan, giảm chi ph&iacute; d&agrave;nh cho thức ăn gia s&uacute;c v&agrave; sử dụng những phương ph&aacute;p tiết kiệm kh&ocirc;ng gian để đảm bảo việc cải tiến hiệu quả trong chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c.</font></li><li><font face="Times New Roman" size="3">Th&uacute;c đẩy c&ocirc;ng dụng của c&aacute;c chất đạm, kho&aacute;ng, c&aacute;c chất dinh dưỡng kh&aacute;c để cải thiện hiệu quả việc chăn nu&ocirc;i.</font></li><li><font face="Times New Roman" size="3">Cải tiến r&otilde; n&eacute;t tỷ lệ t&aacute;c động sinh học của phốt pho trong chế độ ăn vật nu&ocirc;i v&agrave; l&agrave;m giảm chất thải từ phốt pho v&ocirc; cơ.</font></li></ol><ul><li><font face="Times New Roman" size="3">Đặc điểm kỹ thuật</font></li></ul><h3><font face="Times New Roman" size="3">Theo những dạng kh&aacute;c nhau của Phytase, sản phẩm n&agrave;y được chia th&agrave;nh 4 kiểu với c&aacute;c h&igrave;nh thức kh&aacute;c nhau như sau:</font></h3><h3><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dạng bột: Khối lượng 5000 U/g</font></font></h3><h3><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dạng hạt nhỏ: 10 000U/g</font></font></h3><h3><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dạng chịu nhiệt: 30 000U/g</font></font></h3><h3><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dạng lỏng: 5000U/mL đến 20 000U/mL</font></font></h3><ul><li><font face="Times New Roman" size="3">Ghi ch&uacute;: C&oacute; thể chế biến theo y&ecirc;u cầu cụ thể của kh&aacute;ch h&agrave;ng&nbsp; cho mỗi h&igrave;nh thức kh&aacute;c nhau.</font></li><li><font face="Times New Roman" size="3">Liều lượng:Vật nu&ocirc;i &hellip;&hellip;Liều 5000U/g&nbsp; trong suất ăn ho&agrave;n chỉnh (g/T)&hellip;&hellip;T&aacute;c động enzim trong suất ăn ho&agrave;n chỉnh (U/kg)&hellip;&hellip; Chỉ dẫn: Th&iacute;ch hợp cho tất cả SP thức ăn(thức ăn tổng hợp, thức ăn chủ yếu, T.Ă đ&atilde; pha trộn), th&ecirc;m chủ yếu v&agrave;o thức ăn bột.</font></li></ul><h3><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Lợn: 100- 500</font></font></h3><h3><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Gia cầm đẻ trứng: 60 - 300</font></font></h3><h3><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Vịt, g&agrave; gi&ograve; nu&ocirc;i lấy thịt: 100 -500</font></font></h3>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top