Công nghệ tưới nhỏ giọt

  • Thread starter rin_master
  • Ngày gửi
R

rin_master

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Rin_Master
- Địa chỉ: 16b phan chu trinh, đà lạt, lâm đồng
- Tel, Fax: 0972836231 ::: FaX
- email: rinvominh2810@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27pt; margin: 3pt 0in"><span style="font-size: 12pt"><em>Thành l&acirc;̣p năm 1965, Hãng <span style="color: black">Netafim &ndash; Israel là m&ocirc;̣t c&ocirc;ng ty hàng đ&acirc;̀u của Israel và tr&ecirc;n th&ecirc;́ giới trong lĩnh vực ch&ecirc;́ tạo, cung c&acirc;́p nhà kính, thi&ecirc;́t bị tưới và h&ecirc;̣ th&ocirc;́ng nhỏ giọt, đã cung c&acirc;́p thi&ecirc;́t bị cho 110 nước tr&ecirc;n th&ecirc;́ giới, tại các vùng khí h&acirc;̣u khác nhau với doanh s&ocirc;́ năm 2008 hơn 600 tri&ecirc;̣u USD tr&ecirc;n toàn th&ecirc;́ giới.</span></em></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27pt; margin: 3pt 0in"><span style="font-size: 12pt"><em>Là hãng hàng đ&acirc;̀u trong ch&ecirc;́ tạo thi&ecirc;́t bị nhỏ giọt- là c&ocirc;ng ngh&ecirc;̣ tười đặc hữu Israel- trong quá trình nghi&ecirc;n cứu và phát tri&ecirc;̉n, Netafim d&acirc;̀n trở thành nhà ch&ecirc;́ tạo cung c&acirc;́p trọn gói nhi&ecirc;̀u loại thi&ecirc;́t bị khác như nhà kính và h&ecirc;̣ th&ocirc;́ng đi&ecirc;̀u khi&ecirc;̉n khí h&acirc;̣u đ&ocirc;̀ng b&ocirc;̣, thi&ecirc;́t bị tưới và quản lý dinh dưỡng c&acirc;y tr&ocirc;̀ng tự đ&ocirc;̣ng. Netafim cung c&acirc;́p trọn gói từ thi&ecirc;́t k&ecirc;́, cung c&acirc;́p thi&ecirc;́t bị, hướng d&acirc;̃n lắp đặt, sử dụng thi&ecirc;́t bị tưới và nhà kính, chuy&ecirc;̉n giao c&ocirc;ng ngh&ecirc;̣ tr&ocirc;̀ng trọt trong nhà kính và ngoài cánh đ&ocirc;̀ng. Với nhi&ecirc;̀u năm kinh nghi&ecirc;̣m trong vi&ecirc;̣c ứng dụng c&ocirc;ng ngh&ecirc;̣ vào tr&ocirc;̀ng trọt trong nhà kính và ngoài cánh đ&ocirc;̀ng cho vùng khí h&acirc;̣u nhi&ecirc;̣t đới tại Israel, m&ocirc;̣t s&ocirc;́ nước Ch&acirc;u Phi, Australia và các nước trong khu vực như Philippin, Thái Lan, Indonesia&hellip; Netafim có th&ecirc;̉ cung c&acirc;́p dịch vụ nghi&ecirc;n cứu và chuy&ecirc;̉n giao c&ocirc;ng ngh&ecirc;̣ tr&ocirc;̀ng trọt phú hợp với đi&ecirc;̀u ki&ecirc;̣n khí h&acirc;̣u và th&ocirc;̉ dưỡng tại từng vùng ri&ecirc;ng bi&ecirc;̣t.</em></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27pt; margin: 3pt 0in"><span style="font-size: 12pt"><em>Netafim có mặt tại thị trường Vi&ecirc;̣t Nam hơn 10 năm qua và từng bước phát tri&ecirc;̉n với th&ecirc;́ mạnh v&ecirc;̀ c&ocirc;ng ngh&ecirc;̣ vượt tr&ocirc;̣i. C&ocirc;ng ty Dalat Hasfarm, Trung t&acirc;m Kỹ thu&acirc;̣t Rau hoa quả Hà N&ocirc;̣i, Trung t&acirc;m phát tri&ecirc;̉n N&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p &ndash; l&acirc;m nghi&ecirc;̣p c&ocirc;ng ngh&ecirc;̣ cao Hải Phòng&hellip; và r&acirc;́t nhi&ecirc;̀u c&ocirc;ng ty, n&ocirc;ng trại, nhà vườn khắp cả nước đã ứng dụng nhà kính, nhà lưới và thi&ecirc;́t bị tưới Netafim cho các loại c&acirc;y tr&ocirc;̀ng khác nhau với h&ecirc;̣ th&ocirc;́ng quản lý dinh dưỡng c&acirc;y tr&ocirc;̀ng và h&ecirc;̣ th&ocirc;́ng đi&ecirc;̀u khi&ecirc;̉n khí h&acirc;̣u nhà kính tự đ&ocirc;̣ng, cùng các loại thi&ecirc;́t bị tưới ngoài trời.</em></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27pt; margin: 3pt 0in"><span style="font-size: 12pt"><em>C&ocirc;ng ty TNHH Khang Thịnh l&agrave; đại diện v&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền tại Việt Nam của Netafim v&agrave; được Netafim hỗ trợ mọi mặt về đ&agrave;o tạo đội ngũ c&aacute;n bộ kỹ thuật, hỗ trợ thực hiện dự &aacute;n ch&igrave;a kho&aacute; trao tay cũng như cung cấp thiết bị v&agrave; c&ocirc;ng nghệ k&egrave;m theo hỗ trợ dịch vụ n&ocirc;ng học miễn ph&iacute; đến kh&aacute;ch h&agrave;ng. Hiện nay tr&ecirc;n website <a href="http://www.netafim.com/"><font color="#60b071">www.netafim.com</font></a> phần worldwide c&oacute; thể hiện địa chỉ của Khang thịnh v&agrave; văn ph&ograve;ng đại diện tại Đ&agrave; Lạt của Khang thịnh l&agrave; hai địa chỉ ph&acirc;n phối ch&iacute;nh thức của Netafim tại Việt Nam. </em></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27pt; margin: 3pt 0in"><span style="font-size: 12pt"><em>Địa chỉ li&ecirc;n hệ: 16b phan chu trinh, đ&agrave; lạt, l&acirc;m đồng.Li&ecirc;n hệ trực tiếp: 0973.836.231.email:rinvominh2810@yahoo.com. Mọi thắc mắc của qu&yacute; vị được tư vấn miễn ph&iacute;. Ngo&agrave;i ra c&aacute;c bạn c&ograve;n được khảo s&aacute;t vườn, l&ecirc;n bản vẽ cho vườn của m&igrave;nh miễn ph&iacute;.Ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn.</em></span></p>
 

Top