Công ty Cây xanh Việt Nhật(Cty Cp thương mại sản xuất Dịch Vụ Việt Nhật

  • Thread starter luongcx
  • Ngày gửi
L

luongcx

Guest
#1
<p><strong><em>Dịch vụ thi c&ocirc;ng trồng c&acirc;y xanh c&acirc;y cảnh, c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh, trồng c&acirc;y xanh thảm cỏ, c&acirc;y giống........</em></strong></p><p><strong><em>Dịch vụ vận tải, bốc xếp h&agrave;ng ho&aacute;...</em></strong></p><p><strong><em>Dịch vụ cung cấp cho thu&ecirc; nh&acirc;n lực....</em></strong></p><span style="font-family: Arial; color: teal; font-size: 7pt">- Dịch vụ cắt cỏ, ph&aacute;t quang; cắt cỏ dại chặt hạ c&acirc;y, c&agrave;nh c&acirc;y&nbsp;<br />-&nbsp;Dịch vụ &nbsp;cắt cỏ, duy tu định kỳ cho c&aacute;c đơn vị tư&nbsp;gia; c&ocirc;ng sở, ng&acirc;n h&agrave;ng, bệnh viện, trường học, nh&agrave; m&aacute;y x&iacute; nghiệp.....khu v&shy;ực: H&agrave; Nội,&nbsp;B&shy;&shy;ắc Ninh;&nbsp;Bắc Giang; H&agrave; Nam; &nbsp;H&shy;ưng Y&ecirc;n ; Hải Dương; Hải Ph&ograve;ng......</span><span style="font-family: Arial; font-size: 7pt"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; color: teal; font-size: 7pt">Uy t&iacute;n gi&aacute; cả hợp l&yacute;, chất lượng dịch vụ đảm bảo &hellip;</span><span style="font-family: Arial; font-size: 7pt"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; font-size: 7pt">&nbsp;<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; color: teal; font-size: 7pt">- Nhận thầu thi c&ocirc;ng trồng cỏ đậu phộng; cỏ lạc; Cỏ nhung nhật; Cỏ l&aacute; tre(cỏ l&aacute; gừng, cỏ ba l&aacute;) ...</span><span style="font-family: Arial; font-size: 7pt"><p>&nbsp;</p></span><font size="3"><span style="font-family: Arial; color: teal">- Trồng c&acirc;y xanh, c&acirc;y cảnh cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng, d&acirc;n dụng, c&ocirc;ng nghiệp</span><span style="font-family: Arial; font-size: 7pt"><p>&nbsp;</p></span></font><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 20pt">Dịch vụ chăm s&oacute;c, bảo dưỡng c&acirc;y </span></strong><span style="font-family: Arial; color: teal"><p>&nbsp;</p></span><font size="3"><span style="font-family: Arial; color: black">1. Dịch vụ chăm s&oacute;c, bảo dưỡng c&acirc;y ở s&acirc;n vườn định kỳ:<br />- C&ocirc;ng việc định kỳ mỗi th&aacute;ng một lần: do 2 nh&acirc;n vi&ecirc;n thực hiện.<br />▪ Cắt tỉa c&agrave;nh, tạo d&aacute;ng c&acirc;y cảnh: d&ugrave;ng dụng cụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n để cắt tỉa, tạo d&aacute;ng hoặc giữ d&aacute;ng cho c&acirc;y.<br />▪ Cắt x&eacute;n cỏ: d&ugrave;ng m&aacute;y cắt hoặc k&eacute;o cắt x&eacute;n cỏ để cỏ được đều đẹp.<br />▪ Nhổ cỏ dại: nhổ sạch cỏ dại trong s&acirc;n vườn.<br />▪ Phun thuốc dưỡng c&acirc;y cảnh: b&oacute;n ph&acirc;n th&iacute;ch hợp cho từng loại c&acirc;y cỏ, đồng thời phun thuốc dưỡng c&acirc;y để c&acirc;y l&aacute; xanh tươi.<br />▪ Kiểm tra s&acirc;u bệnh của c&acirc;y v&agrave; phun thuốc diệt s&acirc;u bệnh (nếu c&oacute;): v&agrave;o thời điểm chăm s&oacute;c định kỳ nếu ph&aacute;t hiện c&acirc;y bị s&acirc;u bệnh, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ xử l&yacute; ngay để tr&aacute;nh l&acirc;y lan.<br />- C&ocirc;ng việc định kỳ ba th&aacute;ng: do nh&acirc;n vi&ecirc;n, kỹ sư n&ocirc;ng l&acirc;m, nghệ nh&acirc;n c&acirc;y cảnh thực hiện.<br />Mỗi th&aacute;ng sẽ c&oacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n c&acirc;y cảnh đến kiểm tra việc chăm s&oacute;c s&acirc;n vườn để đưa ra hướng chăm s&oacute;c trong thời gian tiếp theo.<br />C&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng định kỳ:<br />Trong trường hợp c&acirc;y bị s&acirc;u bệnh kh&aacute;ch h&agrave;ng n&ecirc;n li&ecirc;n hệ ngay, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cử nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật đến xử l&yacute; kịp thời.</span><span style="font-family: Arial; color: teal"><p>&nbsp;</p></span></font><font size="3"><span style="font-family: Arial; color: black">2. Dịch vụ chăm s&oacute;c, bảo dưỡng c&acirc;y xanh cơ quan x&iacute; nghiệp <br />C&ocirc;ng việc h&agrave;ng ng&agrave;y:<br />▪ Tưới nước, chăm s&oacute;c c&acirc;y, hoa, cỏ.<br />▪ Cắt tỉa c&agrave;nh, tạo d&aacute;ng c&acirc;y cảnh.<br />▪ Cắt x&eacute;n cỏ.<br />▪ Nhổ cỏ dại.<br />▪ Phun thuốc, b&oacute;n ph&acirc;n th&iacute;ch hợp cho từng loại c&acirc;y, cỏ.<br />▪ Kiểm tra s&acirc;u bệnh của c&acirc;y v&agrave; phun thuốc diệt s&acirc;u bệnh (nếu c&oacute;).</span><span style="font-family: Arial; color: teal"><p>&nbsp;</p></span></font><span style="font-family: Arial; color: #4d4d4d; font-size: 7pt">C&Ocirc;NG TY CP TM SX&amp; DV VIỆT NHẬT<br />TT Nội Thương- Dương X&aacute; - Gia L&acirc;m - H&agrave; Nội<br />VPDD:QL 39A -&nbsp;Li&ecirc;u Thượng - Li&ecirc;u x&aacute; - Y&ecirc;n Mỹ - Hưng Y&ecirc;n</span><span style="font-family: Arial; color: teal"><p>&nbsp;</p></span><font size="3"><span style="font-family: Arial; color: #4d4d4d">Tel: 0321 3974612 (605) &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax: 0321 3974606</span><span style="font-family: Arial; color: teal"><p>&nbsp;</p></span></font><span style="font-family: Arial; color: teal"><font size="3">Tran Van Luong(Mr.) <p>&nbsp;</p></font></span><font size="3"><span style="font-family: Arial; color: teal">Mobile</span><span style="font-family: Arial; color: teal">: 0985 030 719&nbsp;<p>&nbsp;</p></span></font><span style="font-family: Arial; color: teal"><font size="3">Email: </font><a href="mailto:luongtran83svc@yahoo.com.vn"><font size="3">luongtran83svc@yahoo.com.vn</font></a><p>&nbsp;</p></span> <p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Lương
- Địa chỉ: Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội
- Điện thoại: 0985030719 - Fax:
- email: luongtran83svc@yahoo.com.vn