Công ty CP công nghệ xanh GreenTech cần tuyển Đại lý phân phối các sản

  • Thread starter greentech
  • Ngày gửi
G

greentech

Guest
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, verdana; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: #8fd86c; color: #6600cc"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng ty CP c&ocirc;ng nghệ xanh GreenTech cần tuyển Đại l&yacute; ph&acirc;n phối c&aacute;c sản phẩm:</strong></span><br /><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma, verdana; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: #8fd86c">1. C&aacute;c loại chế phẩm sinh học phục vụ: Trồng trọt, Chăn nu&ocirc;i, Xử l&yacute; &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường;</span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma, verdana; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: #8fd86c">2. Ph&acirc;n b&oacute;n vi sinh, ph&acirc;n hữu cơ phục vụ sản xuất n&ocirc;ng nghiệp sạch, an to&agrave;n</span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma, verdana; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: #8fd86c">3. C&aacute;c loại giống c&acirc;y trồng, vật nu&ocirc;i c&oacute; năng suất, chất lượng cao.</span><br /><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma, verdana; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: #8fd86c">C&aacute;c Tổ chức, C&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu mở Đại l&yacute; để ph&acirc;n phối sản phẩm cho địa phương m&igrave;nh, h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ cung cấp c&aacute;c sản phẩm tr&ecirc;n với chất lượng tốt nhất, gi&aacute; ph&ugrave; hợp nhất.</span><br /><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, verdana; font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: #8fd86c; text-align: center"><br /><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3333ff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px">GreenTech sẽ đem đến cho bạn cơ hội l&agrave;m gi&agrave;u tr&ecirc;n ch&iacute;nh qu&ecirc; hương m&igrave;nh!</span></strong></span></div></div><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, verdana; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: #8fd86c; color: #000066"><br />Địa chỉ li&ecirc;n hệ: C&ocirc;ng ty Cổ phần C&ocirc;ng nghệ Xanh GreenTech<br />Số 144, Ho&agrave;ng Ng&acirc;n, Trung H&ograve;a, Cầu Giấy, H&agrave; Nội<br />Điện thoại:&nbsp;&nbsp;04.85.893.810 - D&ETH;: 01223441300&nbsp;<br /><span style="margin: 0px; padding: 0px">Email:&nbsp;<a class="smarterwiki-linkify" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #000000; text-decoration: none" href="mailto:congnghexanhviet@gmail.com">congnghexanhviet@gmail.com</a>&nbsp;- Website: congnghexanhviet.com</span></span><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty cổ phần Công Nghệ Xanh Greentech
- Địa chỉ: số 144 - Hoàng Ngân - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại: 04.85.893.810 - Fax:
- email: congnghexanhviet@gmail.com
 

dongkt52a

Nhà nông nghiệp dư
Em là em kết cái câu GreenTech sẽ đem đến cho bạn cơ hội làm giàu trên chính quê hương mình!
Chúc công ty thành công, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác^^
 

Bài viết tương tự

Quảng cáo

Top