CỦI TRẤU, MÙN CƯA,QUẢNG NAM

  • Thread starter Mrtruongdoanh
  • Ngày gửi
M

Mrtruongdoanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lương văn minh
- Địa chỉ: khối 5 thị trấn núi thành,quảng nam
- Tel, Fax: 01213549009 ::: FaX
- email: tieuhobk@gmail.com
================================

<font color="#000080"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 17px"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;<em>K&iacute;nh gởi Qu&yacute; Doanh Nghiệp!</em></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; font-family: Verdana; color: navy">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-size: 13pt; color: navy">C&ocirc;ng ty TNHH TRƯỜNG DOANH</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 13pt; color: navy">chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><em>củi trấu</em></strong> xin gửi đến Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&uacute;c sức khỏe v&agrave; th&agrave;nh đạt.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Sản phẩm<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><em>củi trấu</em></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>được &eacute;p 100% từ vỏ trấu, qua c&ocirc;ng nghệ chế biến, n&acirc;ng nhiệt tạo sự kết d&iacute;nh cho ra đời d&ograve;ng sản phẩm<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><em>củi trấu</em>.</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span> Đ&acirc;y l&agrave; sản phẩm ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể thay thế than đ&aacute; v&agrave; than củi,hơn nữa lại th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.Sản phẩm<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><em>củi trấu</em></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i rất đa dạng về k&iacute;ch thước. K&iacute;ch thước sản phẩm sẽ được thay đổi theo nhu cầu sử dụng của Qu&yacute; kh&aacute;ch.&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Bảng b&aacute;o gi&aacute;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;li&ecirc;n hệ: cty TNHH TRƯỜNG DOANH</span></span><span style="color: black"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-tab-span"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 13pt; color: navy">ĐC: khối 5 thị trấn N&uacute;i Th&agrave;nh,Quảng Nam.</span></span><span style="color: black"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-tab-span"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 13pt; color: navy">ĐT:&nbsp;05103570715, 01213549009 Gặp Mr Minh.</span></span><span style="color: black"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-tab-span"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 13pt; color: navy">email:&nbsp;tieuhobk@gmail.com</span></span><span style="color: black"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 13pt; color: navy">M&ocirc; tả sản phẩm:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: black; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt; border-color: windowtext">&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Dạng thanh h&igrave;nh trụ, đường k&iacute;nh 8.5cm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Chiều d&agrave;i thanh sản phẩm: &gt; 20cm &ndash; 80cm.</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 13pt; color: navy">Đặt t&iacute;nh kỷ thuật:</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>1.&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Độ ẩm to&agrave;n phần: 7.9 % (m/m)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>2.&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>H&agrave;m lượng tro: 12.1 % (m/m)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>3.&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>H&agrave;m lượng chất bốc: 63.8 % (m/m)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>4.&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>H&agrave;m lượng cacbonac cố định: 15.8 % (m/m)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>5.&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>H&agrave;m lượng lưu huỳnh (S): &lt;0.01% (m/m)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>6.&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Nhiệt lượng tổng tr&ecirc;n mẫu kh&ocirc;:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>(ADB) 15.81 (MJ/kg)&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>3775 (kacl/kg)</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; color: navy">Hy vọng ch&uacute;ng t&ocirc;i mang lại cho qu&yacute; c&ocirc;ng ty sự lựa chọn tốt nhất!</span></em></p> <p class="MsoNormal"><br />&nbsp;&nbsp;</p></span></font>
 

Đối tác


Top