Cung cấp ( bán ) bưởi Đoan Hùng (bưởi Sửu) chính gốc

  • Thread starter duchai_vip
  • Ngày gửi
D

duchai_vip

Guest
#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p class="p_first"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman,times">Thời điểm n&agrave;y bưởi Đoan H&ugrave;ng đ&atilde; được thu hoạch để phục vụ nhu cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman,times">Hiện t&ocirc;i cũng đ&atilde; tiến h&agrave;nh thu hoạch bưởi, dữ trữ tại nh&agrave; v&agrave; đang b&aacute;n phục vụ cho nhu cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng thập phương, nh&acirc;n l&uacute;c bưởi chưa được ti&ecirc;u thụ hết t&ocirc;i đăng tin n&agrave;y nếu c&aacute; nh&acirc;n, đại l&yacute; hoặc c&ocirc;ng ty n&agrave;o quan t&acirc;m v&agrave; c&oacute; nhu cầu c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo địa chỉ sau để c&oacute; được những quả bưởi Sửu ch&iacute;nh gốc.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman,times">- Mua với số lượng lớn sẽ được giảm gi&aacute;</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman,times">- Được ăn thử miễn ph&iacute; t&ugrave;y th&iacute;ch</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman,times">- Khi đến với địa phương sẽ c&oacute; cơ hội được chi&ecirc;m ngưỡng vườn bưởi Đoan H&ugrave;ng miễn ph&iacute;<br /></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman,times">- Th&ocirc;ng tin chi tiết c&oacute; thể trao đổi th&ecirc;m qua điện thoại.<br /></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman,times">Li&ecirc;n hệ ngay kẻo hết h&agrave;ng:</span></span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-family: times new roman,times">Ph&ugrave;ng Đức Hải</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-family: times new roman,times">Địa chỉ: X&atilde; Ch&iacute; Đ&aacute;m - Đoan H&ugrave;ng - Ph&uacute; Thọ</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-family: times new roman,times">Phone: 01685801574</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-family: times new roman,times">Mail: phungduchai_vip@yahoo.com</span></strong></span></span></p> <p class="p_last"><span style="font-size: large"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-family: times new roman,times">Nick: phungduchai_vip</span></strong></span></span></p></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phùng Đức Hải
- Địa chỉ: Chí Đám - Đoan Hùng - Phú Thọ
- Điện thoại: 01685801574 - Fax:
- email: phungduchai_vip@yahoo.com
 

Top