Cung Cấp Bí Đỏ Số Lượng Lớn

  • Thread starter hailua.nd
  • Ngày gửi
H

hailua.nd

Guest
#1
<p>Tr&acirc;n Trọng.</p><p>K&iacute;nh gửi qu&yacute; c&ocirc;ng ty doanh ghiệp hoặt động trong lĩnh vực đầu tư thu mua chế biến c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản. C&oacute;&nbsp;kế hoặch&nbsp;thu mua b&iacute; đỏ số lượng lớn để phục vụ chế biến xuất khẩu xin li&ecirc;n hệ Mr Phong.</p><p>Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; 50ha diện t&iacute;ch đất vụ đ&ocirc;ng sản xuất b&iacute; đỏ.Vậy qu&yacute; c&ocirc;ng ty doanh ghiệp c&oacute; nhu cầu về nguy&ecirc;n liệu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; kế hoặch sản xuất ổn định.</p><p>H&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c.</p><p>Mr Phong.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Phong
- Địa chỉ: Nam Định
- Điện thoại: 0972098386 - Fax: 03503.915.829
- email: phongnguyen.tdh@gmail.com
 

Đối tácTop