CUNG CẤP BỒ CÂU GIỐNG VÀ THỊT

my kieu

Lữ khách
#1
<p><font size="3" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">Trại bồ c&acirc;u lai [F1] của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp bồ c&acirc;u thịt v&agrave; giống. hướng dẫn b&agrave; con kĩ thuật nu&ocirc;i để đạt hiệu cao. Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo với b&agrave; con rằng: với giống bồ c&acirc;u lai [F1] kết hợp với kĩ thuật nu&ocirc;i tiến tiến của trại ch&uacute;ng t&ocirc;i th&igrave; chỉ 100 cặp bồ c&acirc;u bố mẹ mỗi th&aacute;ng sẽ cho ra &iacute;t nhất l&agrave; 110 cặp bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng, c&ograve;n những trại kh&aacute;c th&igrave; cũng với 100 cặp bồ c&acirc;u bố mẹ nhưng mỗi th&aacute;ng sẽ cho ra nhiều nhất l&agrave; 60 cặp bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng.ngo&agrave;i ra trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n hướng dẫn b&agrave; con kĩ thuật l&agrave;m chuồng nu&ocirc;i vừa tiết kiệm chi ph&iacute; vừa đỡ tốn c&ocirc;ng chăm s&oacute;c.</strong></font></p><p><font size="3" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"> b&agrave; con n&agrave;o muốn t&igrave;m hiểu th&ecirc;m th&igrave; xin li&ecirc;n hệ: Đ&Ocirc;NG MINH - LANG MINH - XU&Acirc;N LỘC - ĐỒNG NAI . </strong></font></p><p><font size="3" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">ĐIỆN THOẠI : 0933.344.311 - 0933.344.322 GẶP HUY HOẶC KIỀU. </strong></font></p><p><font size="3" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">EMAIL :<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:mykieu010189@yahoo.com">mykieu010189@yahoo.com</a></strong></font><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; font-size: 14px; line-height: 17px"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><br /></font></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRƯƠNG THỊ MỸ KIỀU
- Địa chỉ: ĐÔNG MINH - LANG MINH - XUÂN LỘC - ĐỒNG NAI
- Điện thoại: 0933.344.311 - Fax: 0933.344.322
- email: mykieu010189@yahoo.com
 

dangquocbuu

Lữ khách
#3
Mykieu co loại 400g/con khong? Minh can khoang 200con/ngay de cung cap cho nha hang? chao gia canh tranh cho minh nha