CUNG CAP BO CAU PHAP GIONG LAM KINH TE, NUOI CANH

#1
<strong><font size="5">HOANGSONGIATRANG-CO SO CUNG CAP CHIM BO CAU PHAP GIONG<br /></font></strong><p><font size="5">&nbsp;</font></p><font size="5">Chung toi voi kinh nghiem nhieu nam nuoi chim bo cau, nhan cung cap chim giong cac loai ( bo cau ta, bo cau Phap) dam bao chat luong, chim duoc tiem chung day du, tu van mien phi ky thuat chan nuoi va ky thuat lam chuong trai.<br /></font><p><font face=".VnArial" size="5">&nbsp;</font></p><font face=".VnArial"><font size="5">- Loai ra rang&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135.000d/cap<br /></font></font><font face=".VnArial"><font size="5">- Loai 1 thang tuoi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170.000d/cap<br /></font></font><font face=".VnArial"><font size="5">- Loai 2 thang tuoi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250.000d/cap<br /></font></font><font face=".VnArial"><font size="5">- Loai 2,5-3 thang tuoi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300.000d/cap<br /></font></font><font face=".VnArial"><font size="5">- Loai 3,5-4 thang tuoi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400.000d/cap<br /></font></font><font face=".VnArial"><font size="5">- Loai 4,5-6 thang tuoi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600.000d/cap<br /></font></font><p><font face=".VnArial" size="5">&nbsp;</font></p><font size="5">Dia chi: 80 Duong Ba Trieu &ndash; Ham rong- TP. Thanh Hoa<br /></font><font size="5">Email: </font><a href="mailto:hoangsongiatrang@gmail.com"><font size="5">hoangsongiatrang@gmail.com</font></a><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><font size="5">Lien he&nbsp;&nbsp; Mr.Hieu: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0943412421&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><p><font face=".VnArial" size="5">&nbsp;</font></p><strong><font size="3">RAT CAM ON QUY KHACH HANG DA QUAN TAM VA UNG HO CHUNG TOI<br /></font></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoangsongiatrang
- Địa chỉ: 80 Duong Ba Trieu-Ham Rong-TP. Thanh Hoa
- Điện thoại: 0989096859 - Fax:
- email: hoangsongiatrang@gmail.com