Cung cấp cá giống nước ngọt các loại

  • Thread starter doma009
  • Ngày gửi
D

doma009

Guest
#1
<p><font size="4">Đại L&yacute; C&aacute; Giống Tư Thủy chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute; nước ngọt cụ thể:</font></p><p><font size="4">C&aacute; Tra , Tr&ecirc; , Tr&ocirc;i ,Trấm ,Ch&igrave;nh ,Ch&eacute;p ,Tai Tượg</font></p><p><font size="4">C&aacute; Đi&ecirc;u Hồng ,Phi đơn t&iacute;nh , Sặc Rằng(l&ograve; tho)</font></p><p><font size="4">C&aacute; N&agrave;ng&nbsp;2 ( th&aacute;c l&aacute;c cườm)</font></p><p><font size="4">C&aacute; Lăng Nha , C&aacute; H&ocirc; </font></p><p><font size="4">Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp Bột c&aacute;c laoi c&aacute; tr&ecirc;n</font></p><p><font size="4">Anh chị em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: 0918 800 262 gap Thủy 0914 944 970 Huỳnh Ti&ecirc;n</font></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: huynh_tien
- Địa chỉ: 2/3 khu 4 thi tran cai lay
- Tel, Fax: 0914 944 970 & 0918 800 262
- email: huynh_tien009@yahoo.com
 

Đối tác


Top