cung cấp các loại chuối cấy mô chất lượng cao

#1
<p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Sau một thời gian nghi&ecirc;n cứu, triển khai, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; x&acirc;y dựng quy tr&igrave;nh nh&acirc;n giống c&aacute;c loại chuối với độ ổn định cao v&agrave; chất lượng c&acirc;y con đạt ti&ecirc;u chuẩn của người ti&ecirc;u dung.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Bạn đang cần một số lượng giống lớn, h&atilde;y li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn miễn ph&iacute; v&agrave; được cung cấp th&ocirc;ng tin về c&aacute;c giống chuối hiện nay tại Việt Nam.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Hiện nay, ngo&agrave;i giống chuối, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận đơn đặt hang nh&acirc;n giống một số loại c&acirc;y n&ocirc;ng nghiệp, dược liệu theo đơn đặt hang của kh&aacute;ch hang. Nhận x&acirc;y dựng c&aacute;c quy tr&igrave;nh nh&acirc;n giống, nhận chuyển giao c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ trong nh&acirc;n giống c&acirc;y n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; dược liệu.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Mọi th&ocirc;ng tin, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: <strong>Thạc sỹ Thanh Huyền (01633786503) hoặc KS. Hưởng (0908629045)</strong>, hoặc email: </font><a href="mailto:huongcnsh28@yahoo.com"><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="3">huongcnsh28@yahoo.com</font></a></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Tr&acirc;n trọng cảm ơn./.</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngo Quang Huong
- Địa chỉ: Bien Hoa, Dong Nai
- Điện thoại: 0908629045 - Fax:
- email: huongcnsh28@yahoo.com