Cung cấp các loại hải sản và đặc sản biển !!

  • Thread starter lamchisi
  • Ngày gửi
L

lamchisi

Guest
#1
:huh: công ty hải sản Hưng Nguyên xin trân trọng gửi đến quí khách các mặt hàng hải sản mà công ty chúng tôi cung cấp như sau:

<TABLE style="WIDTH: 373pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=496 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 30pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1462" width=40><COL style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7826" width=214><COL style="WIDTH: 114pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5558" width=152><COL style="WIDTH: 68pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3291" width=90><TBODY><TR style="HEIGHT: 26.25pt" height=35><TD class=xl28 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 30pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; HEIGHT: 26.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=40 height=35></TD><TD class=xl48 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 343pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=456 colSpan=3 x:str="CTY TNHH HẢI SẢN HƯNG NGUYÊN ">CTY TNHH HẢI SẢN HƯNG NGUYÊN </TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl29 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" height=17></TD><TD class=xl49 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" colSpan=3>ĐC: 72/22 Ngô Tất Tố, P.19 , Q.BÌNH THẠNH, TP.HCM</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl29 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" height=17></TD><TD class=xl49 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" colSpan=3>ĐT: 08.2.2412190 FAX: 08.6290-6697 DTDĐ: 0979.889.053 Anh Sĩ.</TD></TR><TR style="HEIGHT: 19.5pt" height=26><TD class=xl50 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; HEIGHT: 19.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" colSpan=4 height=26></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl27 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-ignore: colspan" colSpan=2 height=31></TD><TD class=xl30 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 15.75pt" height=21><TD class=xl32 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: yellow" height=21>STT</TD><TD class=xl32 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:str="TÊN HÀNG ">TÊN HÀNG </TD><TD class=xl32 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow">KÍCH CỠ</TD><TD class=xl32 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow">GHI CHÚ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24pt; mso-height-source: userset" height=32><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=32 x:num>1</TD><TD class=xl35 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:str="Mực Ghim Trứng ">Mực Ghim Trứng </TD><TD class=xl36 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">size 9 - 12 cm/con</TD><TD class=xl45 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 68pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=90 rowSpan=15>Giá trên chưa bao gồm V.A.T</TD></TR><TR style="HEIGHT: 32.25pt; mso-height-source: userset" height=43><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 32.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=43 x:num x:fmla="=A7+1">2</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Mực Nang Nút</TD><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 114pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=152>Size 20-40, 40-60, 60- 80 con/kg</TD></TR><TR style="HEIGHT: 32.25pt; mso-height-source: userset" height=43><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 32.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=43 x:num x:fmla="=A8+1">3</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Mực Ống 1 Nắng</TD><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 114pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=152>Size 4-5, 6-8 Con /Kg</TD></TR><TR style="HEIGHT: 32.25pt; mso-height-source: userset" height=43><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 32.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=43 x:num x:fmla="=A9+1">4</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Cá Nục</TD><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 114pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=152>bịch / kg</TD></TR><TR style="HEIGHT: 27.75pt; mso-height-source: userset" height=37><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 27.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=37 x:num x:fmla="=A10+1">5</TD><TD class=xl35 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Bạch Tuộc</TD><TD class=xl36 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Bịch/kg</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24pt; mso-height-source: userset" height=32><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=32 x:num x:fmla="=A11+1">6</TD><TD class=xl38 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Cá Mai phi lê Nha Trang</TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Kg</TD></TR><TR style="HEIGHT: 32.25pt; mso-height-source: userset" height=43><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 32.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=43 x:num x:fmla="=A12+1">7</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 161pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=214>Cá Thu nguyên con Nha Trang</TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Size 3 -5kg/con</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 20.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=27 x:num x:fmla="=A13+1">8</TD><TD class=xl37 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Cá Nục Ồ</TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Size 4 con/kg</TD></TR><TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-height-source: userset" height=45><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=45 x:num x:fmla="=A14+1">9</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 161pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=214>Chả Cá Nha Trang (Loại Tươi)</TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Miếng / kg</TD></TR><TR style="HEIGHT: 27.75pt; mso-height-source: userset" height=37><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 27.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=37 x:num x:fmla="=A15+1">10</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 161pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=214>Cá Bò Da Giấy</TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">1-2 Con /kg</TD></TR><TR style="HEIGHT: 25.5pt; mso-height-source: userset" height=34><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 25.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=34 x:num x:fmla="=A16+1">11</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 161pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=214>Cá Dìa Biển</TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">1-2 Con /kg</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.75pt; mso-height-source: userset" height=29><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 21.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=29 x:num x:fmla="=A17+1">12</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Ốc Tỏi Biển Phi Lê</TD><TD class=xl40 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Bịch/kg</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.75pt; mso-height-source: userset" height=29><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 21.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=29 x:num x:fmla="=A18+1">13</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Cá Bò Hòm</TD><TD class=xl40 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Con/kg</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.75pt; mso-height-source: userset" height=29><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 21.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=29 x:num x:fmla="=A19+1">14</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Sò Điệp (shell) Nửa Mảnh</TD><TD class=xl40 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Con/kg</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.75pt; mso-height-source: userset" height=29><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 21.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=29 x:num x:fmla="=A20+1">15</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Cá Chuồn Chuồn</TD><TD class=xl40 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Con/kg</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15.75pt" height=21><TD class=xl26 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-ignore: colspan" colSpan=4 height=21>
@ Đặt Biệt chúng tôi có thể sưu tầm những món ngon theo yêu cầu của quí khách. như Tu Hài Sống và Đông Lạnh.
http://www.hungnguyen.com.vn

Có nhân viên giao hàng tận nơi. Giá trên chưa bao gồm V.A.T


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15.75pt" height=21><TD class=xl26 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8; mso-ignore: colspan" colSpan=3 height=21>Rất Hân Hạnh Được Phục Vụ Qúi Khách!</TD><TD class=xl33 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 68pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=90></TD></TR></TBODY></TABLE>