Cung cấp các loại ớt xuất khẩu

  • Thread starter leducqlda
  • Ngày gửi
L

leducqlda

Guest
#1
<div>&nbsp;C&ocirc;ng ty Gia Ph&uacute;c ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại ớt tươi, kh&ocirc; số lượng lớn phục vụ cho xuất khẩu v&agrave; chế biến trong nước gi&aacute; cả cạnh tranh. Li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i để bạn c&oacute; những sản phẩm tốt nhất. Tr&acirc;n trọng!</div><div>Địa chỉ li&ecirc;n hệ: 37/27 Phố Nhị Đồng - Dĩ An - B&igrave;nh Dương</div><div>0928945868 Gặp &nbsp;Mr.Đức</div><div>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</div><div>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:Đức L&ecirc;</div><div>- Địa chỉ: &nbsp; &nbsp; &nbsp;37/27 Phố Nhị Đồng - Dĩ An - B&igrave;nh Dương</div><div>- Điện thoại: 0928945868 &nbsp; &nbsp;- Fax: 0928945868</div><div>- email: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; leducqlda@gmail.com&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Đức
- Địa chỉ: 37/27 Nhị Đồng - Tx. Dĩ An - tỉnh. Bình Dương
- Điện thoại: 0928945868 - Fax:
- email: leducqlda@gmail.com
 

Đối tác


Top