Cung cấp các nguyên liệu hoá chất cho nuôi trồng thuỷ sản

minhbl1976

Lữ khách
#1
[FONT=&amp]CÔNG TY TNHH SX – TM THỦY SẢN THIÊN VÂN[/FONT]
[FONT=&amp]Công ty chúng tôi chuyên cung cấp c[/FONT][FONT=&amp]á[/FONT][FONT=&amp]c nguy[/FONT][FONT=&amp]ê[/FONT][FONT=&amp]n liệu nhập (nguy[/FONT][FONT=&amp]ê[/FONT][FONT=&amp]n Phuy), thùng cho các công ty sản xuất thuốc nu[/FONT][FONT=&amp]ô[/FONT][FONT=&amp]i trồng thủy sản.[/FONT]
[FONT=&amp]- BKC nhập từ Anh, Trung Quốc.[/FONT]
[FONT=&amp]- Yucca: nhập từ Mexico[/FONT]
[FONT=&amp]- Calciphos: nhập từ Ph[/FONT][FONT=&amp]á[/FONT][FONT=&amp]p[/FONT]
[FONT=&amp]- EDTA bao 25kg hàng Nhật [/FONT]
[FONT=&amp]- Khoáng cho ăn, khoáng tạt bao 25kg h[/FONT][FONT=&amp]à[/FONT][FONT=&amp]ng Ph[/FONT][FONT=&amp]á[/FONT][FONT=&amp]p[/FONT]
[FONT=&amp]-Oxytetra:Trung quốc nhản [/FONT][FONT=&amp]đ[/FONT][FONT=&amp]ỏ[/FONT]
[FONT=&amp]-Amoxcilin:Trung quốc[/FONT]
[FONT=&amp]-Norloxlorxacin[/FONT]
[FONT=&amp]- Vi sinh (x[/FONT][FONT=&amp]ử lý nước, đáy)[/FONT]
[FONT=&amp]- Redue – White (đặc trị trắng lưng co th[/FONT][FONT=&amp]â[/FONT][FONT=&amp]n)[/FONT]
[FONT=&amp]- Tăng trọng cho t[/FONT][FONT=&amp]ô[/FONT][FONT=&amp]m, c[/FONT][FONT=&amp]á[/FONT][FONT=&amp] c[/FONT][FONT=&amp]á[/FONT][FONT=&amp]c loại[/FONT]
[FONT=&amp] - Trifuralin (diệt rong, k[/FONT][FONT=&amp]ý[/FONT][FONT=&amp] sinh tr[/FONT][FONT=&amp]ù[/FONT][FONT=&amp]ng, trị nấm, [/FONT][FONT=&amp]đ[/FONT][FONT=&amp]en mang...) nhập từ Th[/FONT][FONT=&amp]á[/FONT][FONT=&amp]i Lan[/FONT]
[FONT=&amp]Cung cấp nguy[/FONT][FONT=&amp]ê[/FONT][FONT=&amp]n liệu trong sản xuất v[/FONT][FONT=&amp]à[/FONT][FONT=&amp] nhi[/FONT][FONT=&amp]ề[/FONT][FONT=&amp]u nguồn h[/FONT][FONT=&amp]à[/FONT][FONT=&amp]ng kh[/FONT][FONT=&amp]á[/FONT][FONT=&amp]c t[/FONT][FONT=&amp]ù[/FONT][FONT=&amp]y theo nhu cầu, số lượng của kh[/FONT][FONT=&amp]á[/FONT][FONT=&amp]ch h[/FONT][FONT=&amp]à[/FONT][FONT=&amp]ng.[/FONT]
[FONT=&amp]Chúng tôi có đi[/FONT][FONT=&amp]ề[/FONT][FONT=&amp]u kiện v[/FONT][FONT=&amp]à[/FONT][FONT=&amp] kinh nghiệm sản xuất tốt, sẽ [/FONT][FONT=&amp]đá[/FONT][FONT=&amp]p ứng [/FONT][FONT=&amp]đ[/FONT][FONT=&amp]ược nhu cầu n[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp]u qu[/FONT][FONT=&amp]ý[/FONT][FONT=&amp] kh[/FONT][FONT=&amp]á[/FONT][FONT=&amp]ch k[/FONT][FONT=&amp]ý[/FONT][FONT=&amp] hợp [/FONT][FONT=&amp]đ[/FONT][FONT=&amp]ồng [/FONT][FONT=&amp]đ[/FONT][FONT=&amp]ộc quy[/FONT][FONT=&amp]ề[/FONT][FONT=&amp]n gia c[/FONT][FONT=&amp]ô[/FONT][FONT=&amp]ng v[/FONT][FONT=&amp]à[/FONT][FONT=&amp] ph[/FONT][FONT=&amp]â[/FONT][FONT=&amp]n phối h[/FONT][FONT=&amp]à[/FONT][FONT=&amp]ng tr[/FONT][FONT=&amp]ê[/FONT][FONT=&amp]n thị trường[/FONT]
[FONT=&amp]Xin liên hệ [/FONT][FONT=&amp]đ[/FONT][FONT=&amp]ể c[/FONT][FONT=&amp]ó[/FONT][FONT=&amp] gi[/FONT][FONT=&amp]á[/FONT][FONT=&amp] tốt, ưu [/FONT][FONT=&amp]đã[/FONT][FONT=&amp]i cho c[/FONT][FONT=&amp]á[/FONT][FONT=&amp]c c[/FONT][FONT=&amp]ô[/FONT][FONT=&amp]ng ty sản xuất.[/FONT]

[FONT=&amp]Chị Thanh:[/FONT][FONT=&amp]0939565625[/FONT]