Cung cấp cây giống Dừa Dứa (gốc Thailan )

TranNam

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DNTN PhonglanNguyenThanh
- Địa chỉ: 355 Bà Thiên, Nhuận Đức, Củ Chi
- Tel, Fax: 01224990243 ::: FaX 0839968808
- email: swat_co@yahoo.com
================================

<strong>_DNTN Phong Lan Nguyen Thanh<br />_ĐChỉ:355 đường B&agrave; Thi&ecirc;n,X&atilde; Nhuận Đức,Huyện Củ Chi<br />_Mr: Trần nam<br />_DD:01224990243<br /></strong><br />*Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang nhập dừa dứa giống từ th&aacute;i lan c&oacute; tema chứng nhận, đảm bảo h&agrave;ng chất lượng v&agrave; sẽ đ&uacute;ng như c&aacute;c nh&agrave; vườn hay thử nghiệm thực tế khi mua h&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i tại Cơ sở.<br />*Một số nh&agrave; vườn cho biết, dừa dứa do c&oacute; đặc trưng l&agrave; nước v&agrave; cơm dừa c&oacute; m&ugrave;i thơm đặc trưng n&ecirc;n rất được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ưa chuộng, nhất l&agrave; dừa tươi uống giải kh&aacute;t phục vụ kh&aacute;ch ở những điểm vui chơi giải tr&iacute;, khu du lịch. Dừa dứa c&oacute; thời gian sinh trưởng nhanh lại c&oacute; năng suất rất cao n&ecirc;n đang được nhiều nh&agrave; vườn đầu tư trồng để thay thế giống dừa địa phương đ&atilde; cằn cỗi.<br />*Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp cho nhiều nh&agrave; vườn tại c&aacute;c tĩnh th&agrave;nh trong HCM city v&agrave; to&agrave;n quốc. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể tham quan vườn trước khi đặt h&agrave;ng. Rất mong được sự ủng hộ của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong>Q&uacute;y kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Mr Nam trước khi đến vườn tham quan. Thanks</strong>
 

Top