cung cấp cây giống và trái thanh long ruột đỏ H14 phục vụ xuất khẩu.

#1
<p>với lợi thế l&agrave; vườn ươm đầu ti&ecirc;n giống thanh long ruột đỏ H14 Long Định 1 của viện c&acirc;y ăn quả miền nam, nay ch&uacute;ng t&ocirc;i ph&aacute;t triển m&ocirc; h&igrave;nh trang trại thanh long phục vụ xuất khẩu. ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng l&agrave; đối t&aacute;c cung cấp giống thanh long H14 ch&iacute;nh hiệu, v&agrave; tr&aacute;i thanh long ruột đỏ H14&nbsp; phục vụ xuất khẩu, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; hệ thống kho bải đ&aacute;p ứng qu&aacute; tr&igrave;nh sơ chế cho xuất khẩu.</p><p>vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ch&uacute;ng tội khi bạn c&oacute; nhu cầu mua c&acirc;y giống thanh long H14, hoặc tr&aacute;i thanh long xuất khẩu theo địa chỉ:</p><p>176- Quang Khương- Quơn Long- Chợ Gạo- Tiền Giang.</p><p>điện thoại 0977348549 (gặp anh ửng)</p><p>ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đối t&aacute;c tin cậy, l&acirc;u d&agrave;i của bạn khi bạn c&oacute; bất cứ nhu cầu n&agrave;i về thanh long ( cậy giống thanh long ruột đỏ H14, quả thanh long ruột đỏ H14, thanh long ruột trắng) <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Hồng Ửng
- Địa chỉ: 176- Quang khương - quơn Long- Chợ Gạo- Tiền Giang
- Điện thoại: 0977348549 - Fax:
- email: siengstar@gmail.com