Cung cấp chế phẩm EM trong nuôi tôm & cá

  • Thread starter Hồng Thắm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hồng Thắm

Guest
#1
<strong>K&iacute;nh thưa Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng,<br /></strong><font size="3">C&ocirc;ng ty Green Advance ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; cung cấp chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EM (Effective Microorganisms) c&oacute; nguồn gốc từ Nhật Bản.<br /></font><font size="3">C&ocirc;ng nghệ EM được ứng dụng rộng r&atilde;i tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới v&agrave; đ&atilde; chứng minh hiệu quả vượt bậc &nbsp;của n&oacute; trong xử l&yacute; m&ocirc;i trường, y học v&agrave; nu&ocirc;i trồng thủy hải sản. Đặc biệt l&agrave; trong nu&ocirc;i trồng thủy hải sản. EM l&agrave; chế phẩm sinh học ở dạng dung dịch, được đặc chế để bổ sung c&aacute;c vi sinh vật c&oacute; &iacute;ch v&agrave;o nước v&agrave; b&ugrave;n đ&aacute;y nhằm ph&acirc;n hủy thức ăn thừa, chất thải của t&ocirc;m, c&aacute; đồng thời ph&acirc;n giải c&aacute;c loại kh&iacute; độc như NH₃, H₂S&hellip; trong nước hồ nu&ocirc;i, hoặc đưa v&agrave;o thức ăn nhằm l&agrave;m tăng sức đề kh&aacute;ng của t&ocirc;m, c&aacute;.<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Th&agrave;nh phần ch&iacute;nh của chế phẩm EM &nbsp;gồm 80 &nbsp;lo&agrave;i vi sinh vật c&oacute; &iacute;ch n&ecirc;n kh&ocirc;ng g&acirc;y độc hại cho t&ocirc;m, c&aacute;, con người v&agrave; m&ocirc;i trường xung quanh.<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Kh&ocirc;ng chứa c&aacute;c kh&aacute;ng sinh, h&oacute;a chất cấm sử dụng theo Th&ocirc;ng tư số 15/2009/TT-BNN ng&agrave;y 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ N&ocirc;ng nghiệp &amp; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n.<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">An to&agrave;n với người sử dụng.<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><strong>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:<br /></strong><strong><font size="3">C&ocirc;ng ty Green Advance<br /></font></strong><font size="3">VPĐD: 24A Lam Sơn, P.2, Q.T&acirc;n B&igrave;nh, TP.HCM<br /></font><font size="3">Điện thoại: 08 3997 6666 &nbsp;&nbsp;<br /></font><font size="3">Hoặc tham khảo website: </font><a href="http://www.greenadvance.com.vn/"><font color="#0000ff" size="3">www.greenadvance.com.vn</font></a><br /><p><font size="3">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hồng Thắm
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email: hongtham291983@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận