Cung cấp Chlorine, TCCA 90%, Oxi viên

  • Thread starter Nguyá»…n Liền - CTy CP Quốc Thăng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Liền - CTy CP Quốc Thăng

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p><font size="2"><span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><strong>1)Th&ocirc;ng tin sản phẩm</strong>:</span></span></font></p><p><font size="2"><strong>T&ecirc;n thường gọi: chlorine c&aacute; heo.</strong></font></p><p><font size="2"><strong>T&ecirc;n h&oacute;a học: Super Chlor -&nbsp; Calcium Hypochlorite S70</strong></font></p><p><font size="2"><strong>CTHH: Ca(OCL)2</strong></font></p><p><font size="2"><span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><strong>Đặc điểm</strong></span>:</span></font></p><p><font size="2"><strong>- Th&ugrave;ng nhựa trắng, 40kg/1 th&ugrave;ng.</strong></font></p><p><font size="2"><strong>- Dạng hạt s&ugrave;ng nhỏ đều. M&agrave;u trắng đục.</strong></font></p><p><font size="2"><strong>- H&agrave;ng sản xuất theo c&ocirc;ng nghệ Sodium tan nhanh, &iacute;t lắng cặn.</strong></font></p><p><font size="2"><strong>- Sản phẩm sản xuất tại nh&agrave; m&aacute;y Jianghan Trung Quốc.</strong></font></p><p><font size="2"><strong>- Nh&atilde;n được in thẳng tr&ecirc;n th&ugrave;ng, c&oacute; xuất xứ r&otilde; r&agrave;ng.( v&igrave; nh&atilde;n c&aacute; heo th&igrave; rất dễ l&agrave;m giả, nh&aacute;y..)</strong></font></p><p><font size="2">&nbsp;</font></p><p><font size="2">2) TCCA 90%</font></p><p><font size="2"><strong><span style="font-size: 13pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&agrave;nh phần:</span></strong><strong><span style="font-size: 13pt"><br /> </span></strong></font> </p><p style="margin-left: 0.75in" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt">T&ecirc;n gọi: Tricholoroisocyanuric acid ( TCCA 90%)</span></font></p> <p style="margin-left: 0.75in" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt">C&ocirc;ng thức h&oacute;a học: C<sub>3</sub>H<sub>3</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>Cl<sub>3 </sub>&nbsp;l&agrave; ho&aacute; chất mang t&iacute;nh hữu cơ.</span><span style="font-size: 13pt"><br /> </span></font></p> <p style="margin-left: 0.75in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 13pt">C&ocirc;ng dụng</span></strong><span style="font-size: 13pt">: </span><span style="font-size: 13pt"><br /> </span></font></p> <p style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt; font-family: Symbol">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 13pt">Ti&ecirc;u diệt c&aacute;c vi sinh vật, diệt tảo, rong r&ecirc;u trong nước.&nbsp; </span></font></p> <p style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt; font-family: Symbol">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 13pt">Diệt vi khuẩn, virut, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng g&acirc;y bệnh ph&ograve;ng ngừa bệnh cho c&aacute; t&ocirc;m.</span></font></p> <p style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt; font-family: Symbol">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 13pt">Điều chỉnh pH trong ao hồ.</span></font></p> <p style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt; font-family: Symbol">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 13pt">Xử l&yacute; đ&aacute;y hồ: nhằm mục đ&iacute;ch ti&ecirc;u diệt c&aacute;c mầm bẹnh t&iacute;ch tụ dước đ&aacute;y hồ.</span></font></p> <p style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt; font-family: Symbol">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 13pt">Xử l&yacute; &nbsp;nước trước khi nu&ocirc;i t&ocirc;m; ti&ecirc;u diệt c&aacute;c mầm bệnh c&oacute; trước khi nu&ocirc;i t&ocirc;m.</span><span style="font-size: 13pt"><br /> </span></font></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="MsoNormal"><font size="2"><strong><span style="font-size: 13pt">3.Đặc điểm sản phẩm:</span></strong><span style="font-size: 13pt"><br /> </span></font></p> <table width="5.25in" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="margin-left: 0.95in; border-collapse: collapse; border: medium none" class="MsoTableGrid"> <tbody> <tr> <td valign="top" style="width: 276px; border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt">&nbsp;H&agrave;m lượng &nbsp;%</span></font></p> </td> <td valign="top" style="width: 228px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt">90.00&nbsp; Min</span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 276px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt">&nbsp;Ẩm độ %</span></font></p> </td> <td valign="top" style="width: 228px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt">0.5</span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 276px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt">&nbsp;Độ PH &nbsp;(1% Aqueous solution)</span></font></p> </td> <td valign="top" style="width: 228px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt">2.6-3.2</span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 276px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt">Cảm quan:</span></font></p> </td> <td valign="top" style="width: 228px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt">Hạt, bột</span></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 0.5in" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 13pt"><br /> </span><strong><span style="font-size: 13pt">4 . H&agrave;m lượng sử dụng</span></strong><span style="font-size: 13pt">: 10-20 kg/ 1000m<sup>3 </sup>nước. (10-20ppm)<br /> </span></font></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="MsoNormal"><font size="2"><strong><span style="font-size: 13pt">&nbsp;</span></strong></font></p> <p style="margin-left: 63pt" class="MsoNormal"><font size="2"><strong><span style="font-size: 13pt">Bảo quản:</span></strong><span style="font-size: 13pt"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nơi tho&aacute;ng m&aacute;t, nhiệt độ b&igrave;nh thường.</span></font></p> <p style="margin-left: 63pt" class="MsoNormal"><font size="2"><strong><span style="font-size: 13pt">Bao b&igrave;</span></strong><span style="font-size: 13pt"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Th&ugrave;ng 50kg</span></font></p> <p style="margin-left: 63pt" class="MsoNormal"><font size="2"><strong><span style="font-size: 13pt">Thời hạn sử dụng</span></strong><span style="font-size: 13pt">&nbsp;&nbsp;12 th&aacute;ng.<br /> </span></font></p> <p style="margin-left: 63pt" class="MsoNormal"><font size="2"><strong><span style="font-size: 13pt">Xuất xứ&nbsp; </span></strong><span style="font-size: 13pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trung Quốc.</span></font></p> <div id="refHTML"><font size="2">&nbsp;</font></div> <div id="refHTML"><font size="2">&nbsp;</font></div><p><font size="2">&nbsp;</font></p><p><strong><span style="color: #0000ff"><em><br /></em></span> </strong></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Liền - CTy CP Quốc Thăng
- Địa chỉ: CCN Hải Sơn - Đức hòa _Long An
- Điện thoại: 0902 217 396 - Fax:
- email: lien821986@yahoo.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top