Cung Cấp Dế giống tại miền Bắc.

  • Thread starter traide_thanhtuan
  • Ngày gửi
T

traide_thanhtuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Tuấn
- Địa chỉ: Số 23 ngõ 208 Tam Trinh- Yên Sở- Hoàng Mai- Hà Nội.
- Tel, Fax: 04 62905283 - 0987413596
- email: traide_thanhtuan@gmail.com
================================

<h1>Mời tham gia nh&oacute;m nuoi dế -ti&ecirc;u thụ sản phẩm từ dế </h1> <p>&nbsp;</p> <p>V&agrave;o thời điểm hiện tại . Do nhu cầu qu&aacute; lớn của nhiều nh&agrave; h&agrave;ng . Trong khi đ&oacute; khả năng mở rộng quy m&ocirc; của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; ko thể v&igrave; vậy c&aacute;c cơ sở nu&ocirc;i dế kh&aacute;c nếu c&oacute; nhu cầu ti&ecirc;u thụ xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ lại cho ch&uacute;ng t&ocirc;i qua&nbsp; sdt 0987413596 hoặc tham gia v&agrave;o Mail list do ch&uacute;ng t&ocirc;i s&aacute;ng lập: traide_thanhtuan@gmail.com<br /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Với nh&agrave; h&agrave;ng : Nếu li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo sdt tr&ecirc;n sẽ c&oacute; cơ hội mua được h&agrave;ng như mong muốn trong thời gian sớm nhất . </p> <p>&nbsp;</p> <p>Với c&aacute;c cơ sở nu&ocirc;i dế: Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ d&ugrave;ng đi&ecirc;n thoại hoặc email li&ecirc;n hệ với tất cả c&aacute;c cơ sở trong danh s&aacute;ch khi c&oacute; y&ecirc;u cầu mua h&agrave;ng lớn từ nh&agrave; h&agrave;ng ,kh&aacute;ch sạn lớn</p> <p>&nbsp;</p> <p>Với mục đ&iacute;ch gi&uacute;p đỡ c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t triển tiến tới b&igrave;nh ổn gi&aacute; Dế ,hướng tới mục ti&ecirc;u xuất khẩu . H&atilde;y tham gia nu&ocirc;i dế để hỗ trợ nhau để c&ugrave;ng nhau l&agrave;m gi&agrave;u.<br /></p> <p>&nbsp;</p><p> Mọi thắc mắc xin li&ecirc;n hệ lại cho ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ :</p><p>&nbsp;Số 23 ng&otilde; 208 Tam Trinh- Y&ecirc;n Sở- Ho&agrave;ng Mai- H&agrave; Nội</p><p>04 62905283 - 0987413596 </p><p>&nbsp;traide_thanhtuan@gmail.com</p><p>&nbsp;</p>
 

Đối tác


Top