Cung cấp dế giống và dế thịt

  • Thread starter tongphude
  • Ngày gửi
T

tongphude

Guest
#1
<font size="2"><img height="214" hspace="10" src="http://nongnghiep.vn/Upload/Image/2008/6/24/24062008093605.jpg" width="330" align="left" vspace="5" border="1" /></font><font size="2"> <p style="text-align: center"><span style="font-size: medium"><font color="#ff3300"><strong>TRANG TRẠI CHĂN NU&Ocirc;I DẾ &nbsp;SINH SẢN THƯƠNG MẠI</strong></font></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: medium"><font size="3"><font color="#3300ff" size="4">(TRẠI DẾ TAM PHƯỚC</font>)</font></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: medium"><em><span style="text-decoration: underline"><font size="3">Chuy&ecirc;n:</font></span></em></span></p><p><span style="font-size: medium"><font size="3"><img class="lazyload" title="Ảnh số 1" style="margin: 2px; cursor: pointer" alt="Ảnh số 1" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2009/09/22/item/81/81480/20090922182525_de_men.jpg" width="180" border="0" /></font></span></p><p><span style="font-size: medium"><font size="3">1.&nbsp;&nbsp; Tư vấn kĩ thuật chăn nu&ocirc;i dế</font></span></p><p><span style="font-size: medium"><font size="3">2.&nbsp;&nbsp; Tư vấn c&aacute;ch đầu tư chăn nu&ocirc;i&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></span></p><p><span style="font-size: medium"><font size="3">3.&nbsp;&nbsp; Cung cấp c&aacute;c dịch vụ về dế</font></span></p><p><span style="font-size: medium"><font size="3">4.&nbsp;&nbsp; Cung cấp dế giống ,dế thịt chất lượng cao&nbsp; gi&aacute; rẻ</font></span></p><p><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: small"><font color="#ff0066" size="2"><strong>Đặc Biệt: ch&uacute;ng&nbsp; t&ocirc;i c&oacute; thể giao dế giống tận nơi v&agrave; tư vấn kĩ thuật tại nh&agrave;</strong></font></span></span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium"><font size="3"><font color="#ff0066">Li&ecirc;n hệ :</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; anh : PH&Uacute; DĐ: 0977153711 HOẶC 0933000557</font></span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium"><font size="3">Địa chỉ:&nbsp;tam phước - bi&ecirc;n ho&agrave; - đồng nai</font></span><span style="font-size: medium"><br /></span></p></font>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Phú
- Địa chỉ: Tam Phước - Biên Hoà - Đồng Nai
- Tel, Fax: 0977153711 ::: FaX
- email: tongphude@gmail.com