Cung cấp Dừa Dứa giống Thái Lan

  • Thread starter Huỳnh PhÆ°á»›c Thuận
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Huỳnh Phước Thuận

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Phước Thuận
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Delta
- Tel, Fax: (+84-8) 3713 5610; ĐTDĐ: 091 982 7244 ::: FaX
- email: phuocthuanttg@gmail.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">CUNG CẤP GIỐNG DỪA DỨA &ndash; &nbsp;TH&Aacute;I LAN<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Thailand Aromatic Coconut Seed<br /></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><em><u>Đặc điểm của Dừa dứa</u></em>: một trong những giống dừa Xi&ecirc;m l&ugrave;n, nước dừa v&agrave; c&ugrave;i dừa c&oacute; m&ugrave;i thơm đặc trưng rất hấp dẫn của l&aacute; Dứa. C&acirc;y cho tr&aacute;i sớm khoảng 3 năm sau khi trồng, c&oacute; năng suất rất cao từ 12-15 buồng v&agrave; 150 tr&aacute;i - 220 tr&aacute;i mỗi c&acirc;y mỗi năm. Th&iacute;ch nghi nhiều loại đất, kh&aacute;ng s&acirc;u bệnh tốt, dễ thu hoạch, tuổi khai th&aacute;c quả cao.</font></p><font face="Times New Roman"><em><u>C&acirc;y giống</u></em>:&nbsp; đảm bảo 100% Dừa dứa&nbsp; (<em><font size="3">AROMATIC COCONUT</font></em>), nguồn gốc Th&aacute;i Lan<br /></font><font face="Times New Roman"><em><u>Ti&ecirc;u chuẩn c&acirc;y giống</u></em>: Ươm từ tr&aacute;i chọn lọc nhập khẩu, 3&ndash; 4 th&aacute;ng tuổi, c&oacute; 3 -5 l&aacute; cao từ 30 &ndash; 50cm t&iacute;nh từ cuống tr&aacute;i, kh&ocirc;ng s&acirc;u bệnh, ph&aacute;t triển mạnh. <br /></font><font face="Times New Roman"><em><u>Li&ecirc;n hệ</u></em>: KS. Huỳnh Phước Thuận, Ph&oacute; TGĐ - C&ocirc;ng ty Cổ phần Delta<br /></font><font face="Times New Roman"><em><u>Điện thoại</u></em>: (+84-8) 3713 5610;&nbsp; ĐTDĐ: 091 982 7244; <br /></font><font face="Times New Roman"><em><u>Địa chỉ</u></em>: Ấp 6, x&atilde; Xu&acirc;n Thới Thượng, huyện H&oacute;c M&ocirc;n, TP. Hồ Ch&iacute; Minh <br /></font><font face="Times New Roman"><em><u>Gi&aacute; cơ bản</u></em>: 40,000 đồng/ c&acirc;y giống. Mua số lượng lớn c&oacute; khuyến m&atilde;i giảm gi&aacute;. <br /></font><font face="Times New Roman"><em><u>Giao nhận</u></em>: tại vườn ươm của C&ocirc;ng ty Cổ phần Delta, <br /></font><font face="Times New Roman" /><font face="Times New Roman"><em><u>Hỗ trợ</u></em> : hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, thu hoạch v&agrave; ph&ograve;ng trừ s&acirc;u bệnh.<br /></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&Acirc;Y GIỐNG 1 -2&nbsp; TH&Aacute;NG TU&Ocirc;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&Acirc;Y GIỐNG 3-4 TH&Aacute;NG TUỔI</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" /><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font></font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&Acirc;Y TRƯỞNG TH&Agrave;NH 5&ndash; 6 NĂM TUỔI<br /></font></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top