Cung Cấp Dúi Giống

  • Thread starter mr_muong
  • Ngày gửi
M

mr_muong

Guest
#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px"><h3 style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 21pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="color: blue">* Vật liệu l&agrave;m chuồng chăn nu&ocirc;i d&uacute;i:</span><br />1 Gạch l&aacute;t nền vi&ecirc;n 40&times;40cm l&agrave;m nền v&agrave; vi&ecirc;n 40&times;25cm l&agrave;m bức ngăn<br />2 Gạch x&acirc;y tường nh&agrave; vi&ecirc;n 20&times;10x5 cm</span><span style="font-size: 14pt; color: black"><br />3 Lư</span><span style="font-size: 16pt; color: black">ới sắt &ocirc; vu&ocirc;ng 2&times;2cm, hoặc tr&ograve;n</span><span style="font-size: 14pt; color: black"><br />4</span><span style="font-size: 14pt">&nbsp;C&aacute;t v&agrave;ng, si măng, (x&acirc;y tỷ lệ x&acirc;y 1 si 2 c&aacute;t)<br /><span style="color: blue">* K&iacute;ch cỡ chuồng chăn nu&ocirc;i d&uacute;i:</span><br />- Mẫu chuồng 1 mặt c&oacute; 6 tầng mỗi tầng c&oacute; 7 &ocirc; = 42 &ocirc;, x&acirc;y 2 mặt = 84 &ocirc; tr&ecirc;n diện t&iacute;ch 2,24 m<sup>2</sup>.<br />- Diện t&iacute;ch một &ocirc; tương đương = vi&ecirc;n gạch vu&ocirc;ng 40&times;40cm chiều cao &ocirc; = 25cm<br />- Chiều d&agrave;i 7 &ocirc; x 0,40 cm = 2,8 m.<br />- Chiều ngang 0,8 m.<br />- Tổng chiều cao chuồng 6&times;25cm= 1,5 m.<br />- Diện t&iacute;ch mặt bằng 2,24 m<sup>2</sup>, l&agrave; x&acirc;y được 84 &ocirc; chuồng.<br /><span style="color: blue">* c&aacute;ch x&acirc;y chuồng chăn nu&ocirc;i d&uacute;i<br /></span>&ndash; X&acirc;y nền chuồng bằng gạch l&aacute;t nền, vi&ecirc;n 40 x 40 cm, đặt vi&ecirc;n l&agrave;m nền, đồng thời đặt vi&ecirc;n ngăn &ocirc; chiều cao 25 cm. L&agrave;m 6 tầng, X&acirc;y hết tầng th&igrave; x&acirc;y tầng tiếp theo. (Vi&ecirc;n ngăn c&oacute; thể x&acirc;y g&eacute; 5cm, 2 vi&ecirc;n 10 cm)<br />- Một &ocirc; 5 mặt k&iacute;n bằng gạch, Mặt trước &eacute;p lưới th&eacute;p lỗ vu&ocirc;ng 2&times;2 cm (Hoặc tr&ograve;n) (tốt nhất l&agrave; lưới inox) lưới vừa l&agrave; tấm chắn kh&ocirc;ng cho d&uacute;i ra vừa l&agrave; c&aacute;nh cửa khi cần mở.<br />- Ch&uacute; &yacute; c&aacute;c g&oacute;c gạch phải đặt khuy để &eacute;p lưới. Trổ một lỗ bỏ thức ăn ở g&oacute;c tr&ecirc;n của lưới 2,5&times;4 cm vừa đủ kh&ocirc;ng cho con d&uacute;i chui ra được.<br />- Ph&acirc;n của con d&uacute;i n&oacute; tự đ&ugrave;n v&agrave; c&ocirc;ng vất qua lưới, ph&iacute;a dưới ta hứng bao tải l&agrave; ph&acirc;n nằm gọn trong bao tải, như vậy ta kh&ocirc;ng phải tốn c&ocirc;ng dọn ph&acirc;n từng &ocirc; chuồng.<br />- Mặt ch&iacute;nh diện ta k&eacute;o một riđ&ocirc; che &aacute;nh s&aacute;ng c&aacute;ch 10cm, tấm riđ&ocirc; n&agrave;y vừa che &aacute;nh s&aacute;ng vừa l&agrave; che gi&oacute;, r&eacute;t m&ugrave;a đ&ocirc;ng.<br />- Con d&uacute;i th&iacute;ch chui v&agrave;o trong tổ ta c&oacute; thể l&oacute;t rơm, hoặc cắt ống gạch, hoặc tạo hang, con d&uacute;i chui v&agrave;o đ&oacute; ngủ ngon l&agrave;nh. D&uacute;i kh&ocirc;ng uống nước n&ecirc;n kh&ocirc;ng phải l&agrave;m m&aacute;ng uống.<br />- Nếu l&agrave; d&uacute;i đẻ ch&uacute; &yacute; l&agrave;m chuồng th&ocirc;ng 2 &ocirc;, một &ocirc; tối, một &ocirc; s&aacute;ng. (Hoặc l&agrave;m hang cho d&uacute;i đẻ) &Ocirc; ph&iacute;a trước l&agrave; &ocirc; c&oacute; kh&ocirc;ng gian s&aacute;ng để d&uacute;i chơi v&agrave; bỏ thức ăn. &Ocirc; ph&iacute;a sau l&agrave; &ocirc; k&iacute;n l&agrave; buồng tối, y&ecirc;n tĩnh để d&uacute;i ngủ, nghỉ, ăn v&agrave; sinh sản.<br />- Hai &ocirc; th&ocirc;ng nhau bởi một c&aacute;i lỗ vu&ocirc;ng khoảng 10 cm. C&aacute;i lỗ n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng hạn chế &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave;o &ocirc; trong, d&uacute;i chui qua lại 2 &ocirc;, v&agrave; vận chuyển thức ăn v&agrave;o trong, tự vận chuyển ph&acirc;n ra ngo&agrave;i. Đồng nghĩa với người kh&ocirc;ng phải dọn chuồng, kh&ocirc;ng động chạm tới sự b&igrave;nh y&ecirc;n của con d&uacute;i. (Xem h&igrave;nh ảnh).<br />- Định kỳ dọn ph&acirc;n: Ph&acirc;n của con d&uacute;i tự đ&ugrave;n ra ngo&agrave;i rơi xuống dưới, n&ecirc;n chuồng của n&oacute; l&uacute;c n&agrave;o cũng sạch. Ở ph&iacute;a dưới l&agrave; d&atilde;nh chứa ph&acirc;n khi n&agrave;o thấy đầy ta dọn đi<br />L&agrave;m chuồng nu&ocirc;i d&uacute;i như &Ocirc;ng Nguyễn Văn Trịnh ở thị Trấn Vũ Thư &ndash; Huyện Vũ Thư &ndash; Tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh Thiết kế vừa tốn &iacute;t diện t&iacute;ch, m&agrave; hiệu quả kinh tế lại cao, việc chăm s&oacute;c, kiểm so&aacute;t con d&uacute;i cũng thuận tiện. Ch&uacute;c B&agrave; Con chăn nu&ocirc;i d&uacute;i th&agrave;nh đạt.</span></h3></span><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><h2 style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue">Li&ecirc;n hệ :&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana; color: red">Nguyễn Văn Thương</span><span style="font-family: Verdana; color: blue" /></h2><h2 style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue">Địa Chỉ :&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: red">Đội 1-Th&ocirc;n 1- X&atilde; B&igrave;nh Ho&agrave; - Huyện Krong Ana- Tỉnh ĐăkLăk</span><span style="font-family: Verdana; color: blue" /></h2><h2 style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue">Điện Thoại: 0984.184.896</span></h2>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cung Cấp Dúi Giống
- Địa chỉ: Đội 1 - Thôn 1 - Krong Ana - Daklak
- Điện thoại: 0984184896 - Fax:
- email: yeu_trong_lang_cam_1232000@yahoo.com