cung cấp ếch giống ếch thịt tại miền bắc STAR

  • Thread starter GIAKIEN
  • Ngày gửi
G

GIAKIEN

Lữ khách
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left"><br />_______ nguyễn Văn Tiện______ Cung cấp ếch Th&aacute;i Lan giống, ếch th&aacute;i lan thịt Số lượng từ v&agrave;i ng&agrave;n đến v&agrave;i trăm ng&agrave;n con. Chất lượng con giống tốt, ổn định, gi&aacute; cạnh tranh. T&ocirc;i c&oacute; thể hỗ trợ nh&agrave; n&ocirc;ng trong việc cung cấp giống ếch , tư vấn c&aacute;ch chăn nu&ocirc;i v&agrave; bao ti&ecirc;u sản phẩm (nếu ếch thương phẩm đạt ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng).... H&acirc;n hạnh hợp t&aacute;c với b&agrave; con Th&ocirc;ng tin chi tiết, xin li&ecirc;n hệ: B&aacute;n ếch giống v&agrave; ếch thịt tại Miền Mắc T&ecirc;n:nguyễn Văn Tiện</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dịa chỉ:X&Oacute;M 5 X&Atilde; AN DỤC HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH TH&Aacute;I B&Igrave;NH</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left">&nbsp;</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left">số điện thoại di động:01667868547&nbsp;</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left">H&igrave;nh ảnh trang trại của t&ocirc;i</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 15.454545021057129px">&nbsp;
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg37.imageshack.us%2Fimg37%2F9882%2Fchbm.jpg&hash=30d64854875ebd35523217bf14c59322
</span></font></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 15.454545021057129px">ếch bố mẹ</span></font></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 15.454545021057129px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg225.imageshack.us%2Fimg225%2F9164%2Fdscn2894f.jpg&hash=e2a4b019db3090c72e91411001ae6cda
</span></font></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 15.454545021057129px"><br /></span></font></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 15.454545021057129px">Uploaded with ImageShack.us ếch giống</span></font></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">&nbsp;
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg225.imageshack.us%2Fimg225%2F9164%2Fdscn2894f.jpg&hash=e2a4b019db3090c72e91411001ae6cda
</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">Uploaded with ImageShack.us</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">&nbsp;
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg137.imageshack.us%2Fimg137%2F9428%2Fbnhnging.jpg&hash=920d63efd7da9d5801d912b2f1b2db87
</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">Uploaded with ImageShack.us</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">&nbsp;
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg819.imageshack.us%2Fimg819%2F2693%2Fdscn2893p.jpg&hash=6c6fb928a3a090d86b54c25b6592a315
</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left"><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px">[IMG=http://img801.imageshack.us/img801/2625/dscn2821hx.jpg][/IMG]</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px">Uploaded with ImageShack.us</div></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">Uploaded with ImageShack.us</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">&nbsp;
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg801.imageshack.us%2Fimg801%2F658%2Fdscn2821h.gif&hash=ed2c4ccffe1e2eaf2917907dd1fc7b0b
</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left"><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px">
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg225.imageshack.us%2Fimg225%2F9164%2Fdscn2894f.jpg&hash=e2a4b019db3090c72e91411001ae6cda
</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px">Uploaded with ImageShack.us</div></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">Uploaded with ImageShack.us</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">&nbsp;
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg217.imageshack.us%2Fimg217%2F6631%2Fdscn2897u.jpg&hash=971f04145bfc831b5b6b3c3ee885724d
</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">&nbsp;
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg100.imageshack.us%2Fimg100%2F2899%2Flngch.jpg&hash=a34503d8eb7a0a96dc2cf3a31f59fd06
</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">Uploaded with ImageShack.us</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">Uploaded with ImageShack.us</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg854.imageshack.us%2Fimg854%2F1518%2Fbnhnging1.jpg&hash=8518cd44b68f5c873389bc4209acc336
[/UN&Acirc;Đ&Acirc;Y L&Agrave; H&Igrave;NH ẢNH TRANG TRẠI CỦA T&Ocirc;I&nbsp;</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">Uploaded with
ImageShack.us</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">&nbsp;</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">&nbsp;B&Aacute;C N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU &nbsp;TH&Igrave; LI&Ecirc;N LẠC VỚI EM QUA SỐ ĐIỆN THOẠI Ở TR&Ecirc;N NHA__________TH&Acirc;N CH&Agrave;O C&Aacute;C B&Aacute;C!!!!!!!!!!!</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">&nbsp; &nbsp; Dịa chỉ:X&Oacute;M 5 X&Atilde; AN DỤC HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH TH&Aacute;I B&Igrave;NH</span></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;số điện thoại di động:01667868547&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left">&nbsp;</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left">&nbsp;</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ______*****muốn toả s&aacute;ng v&agrave;o ng&agrave;y mai h&atilde;y lấp l&aacute;nh ngay từ ng&agrave;y h&ocirc;m nay****______</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left">&nbsp;</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left">&nbsp;</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; text-align: left">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;****** ____giakien___******</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN VĂN TIỆN
- Địa chỉ: AN DỤC _QUỲNH PHỤ_THÁI BÌNH
- Điện thoại: 01667868547 - Fax: 01667868547
- email: vanlonggiakien@gmail.com
 

Đối tác


Top