CUNG CẤP GÀ LÔNG, GÀ LAI CHẤT LƯỢNG CAO

  • Thread starter phamhoangstone
  • Ngày gửi
P

phamhoangstone

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HAI LÚA
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<strong><font face="Times New Roman">CUNG CẤP G&Agrave; L&Ocirc;NG, G&Agrave; LAI CHẤT LƯỢNG CAO<br /></font></strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HAI L&Uacute;A<br /></font><font face="Times New Roman">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP G&Agrave; L&Ocirc;NG BỔN BANG Đ&Aacute; LIỀN<br /></font><font face="Times New Roman">CẤP BẬC H&Agrave;NG KH&Aacute; CHO ĐẾN H&Agrave;NG CỌP, KH&Ocirc;NG CHƠI H&Agrave;NG THƯỜNG.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font><strong><u><font face="Times New Roman">ĐỐI VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHỮ T&Iacute;N L&Agrave; H&Agrave;NG ĐẦU, KH&Ocirc;NG D&Ugrave;NG M&Aacute;NH KH&Oacute;E ĐỂ LỪA ĐẢO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG.<br /></font></u></strong><em><u><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></u></em>&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">H&Igrave;NH THỨC 1: B&Aacute;N (NẾU THUA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ HO&Agrave;N TRẢ LẠI TIỀN MUA G&Agrave; 100% )<br /></font>&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">H&Igrave;NH THỨC 2: CHO THU&Ecirc;<br /></font>&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">H&Igrave;NH THỨC 3: DỊCH VỤ CHĂM S&Oacute;C G&Agrave; TANG( G&Agrave; SẼ ĐƯỢC CHĂM S&Oacute;C TẬN T&Igrave;NH V&Agrave; KĨ LƯỠNG)<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">GI&Aacute; THU&Ecirc; : T&Ugrave;Y THEO CẤP BẬC CỦA TỪNG CON, BAO Đ&Aacute;, CHỈ Đ&Aacute; THẮNG MỚI LẦY TIỀN THU&Ecirc;.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHỈ B&Aacute;N HOẶC CHO THU&Ecirc; ĐỐI VỚI NHỮNG CON ĐẠT TI&Ecirc;U CHUẨN VỀ CHẤT LƯỢNG, G&Agrave; CHƯA ĐẠT CH&Uacute;NG T&Ocirc;I KH&Ocirc;NG D&Aacute;M B&Aacute;N V&Igrave; SỢ KH&Aacute;CH RA ĐI KH&Ocirc;NG ĐƯỜNG TRỞ LẠI. <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">QU&Iacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU LI&Ecirc;N HỆ: <br /></font><font face="Times New Roman">A.HO&Agrave;NG: 0939.569.077 <br /></font><font face="Times New Roman">A.THY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 0982.424.231<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; THIỆN CH&Iacute; SẼ ĐƯỢC DẮT ĐẾN THAM QUAN TRANG TRẠI.<br /></font><font face="Times New Roman">Đ/C TRANG TRẠI: QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM&nbsp;&nbsp; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p>
 

Đối tác


Top