Cung cấp giống cây ăn trái - hoa kiểng cái loại - không ghi tiêu đề bằng chữ in hoa

  • Thread starter CAY GIONG TOT CAI MON
  • Ngày gửi
CAY GIONG TOT CAI MON

CAY GIONG TOT CAI MON

Cung cấp cây giống uy tín - chất lượng hơn 20 năm
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanh duy
- Địa chỉ: Chợ Lách - Bến Tre
- Tel, Fax: 0937 973 888 ::: FaX
- email: caygiongbentre@gmail.com
================================

<p>&nbsp;</p><strong>CUNG CẤP GIỐNG C&Acirc;Y ĂN TR&Aacute;I CHẤT LƯỢNG </strong><strong>CAO</strong><strong> V&Agrave; HOA KIỂNG<br /></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3">Vườn c&acirc;y giống nh&agrave; em chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c loại c&acirc;y giống chất lượng cao đạt chứng nhận &ldquo;Điạ Chỉ Xanh&rdquo; v&agrave; c&aacute;c giống hoa kiểng mới. Tư vấn hướng dẫn kỹ thuật trồng v&agrave; chăm s&oacute;c tận t&igrave;nh.<br /></font></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong> <ol><li><strong><font size="3">C&Aacute;C GIỐNG XO&Agrave;I:<br /></font></strong></li></ol><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Xo&agrave;i Tứ Qu&yacute;, Xo&agrave;i U&ugrave;c vỏ hồng đỏ: C&acirc;y cao 1m &ndash; 1m2, gi&aacute; 15.000 đ/c.<br /></font><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Xo&agrave;i c&aacute;t Ho&agrave; Lộc, xo&agrave;i xanh Th&aacute;i Lan, xo&agrave;i Đ&agrave;i Loan: C&acirc;y cao 1m &ndash; 1m2, gi&aacute; 12.000 đ/c.<br /></font><ol><li><font size="3"><strong>C&Aacute;C GIỐNG M&Iacute;T:</strong><br /></font></li></ol><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">M&iacute;t nghệ cao sản, m&iacute;t si&ecirc;u sớm, m&iacute;t Th&aacute;i Lan: C&acirc;y cao 4 tấc, gi&aacute; 12.000 đ/c.<br /></font><ol><li><strong><font size="3">C&Aacute;C GIỐNG CHANH:<br /></font></strong></li></ol><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Chanh giấy kh&ocirc;ng hạt; Chanh U&ugrave;c kh&ocirc;ng gai, kh&ocirc;ng hạt tr&aacute;i to: C&acirc;y cao 4 tấc, gi&aacute; 10.000 &ndash; 12.000 đ/c.<br /></font><ol><li><font size="3"><strong>C&Aacute;C GIỐNG MẬN:</strong><br /></font></li></ol><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Mận An Phước kh&ocirc;ng hạt, tr&aacute;i to: 10.000 &ndash; 12.000 đ/c.<br /></font><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Mận Tam Hoa tr&aacute;i xanh: 20.000 đ/c.<br /></font><ol><li><strong><font size="3">ĐẶC BIỆT C&Aacute;C GIỐNG DỪA UỐNG NƯỚC (GIỐNG MỚI):<br /></font></strong></li></ol><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dừa Xi&ecirc;m Xanh (Xi&ecirc;m l&ugrave;n) nước ngọt, sai tr&aacute;i (3 năm cho tr&aacute;i): 30.000 đ/c.<br /></font><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dừa Xi&ecirc;m Lục (giống dừa cho tr&aacute;i sớm nhất Việt Nam), 18 &ndash; 20 th&aacute;ng cho tr&aacute;i, nước rất ngọt, sai tr&aacute;i. Đ&acirc;y l&agrave; giống qu&yacute; hiếm hiện nay: 50.000 đ/c.<br /></font><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dừa Xi&ecirc;m Thơm (Dừa Dứa Th&aacute;i Lan), nước thơm m&ugrave;i l&agrave; dứa: 40.000 đ/c.<br /></font><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dừa S&aacute;p đặc ruột (giống ở Cầu K&egrave;, Tr&agrave; Vinh): 35.000 đ/c.<br /></font><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dừa Xi&ecirc;m Ch&ugrave;m (mỗi qu&agrave;y c&oacute; 40 &ndash; 70 tr&aacute;i): 60.000 đ/c.<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">Ngo&agrave;i ra em c&ograve;n cung cấp c&aacute;c giống O&acirc;ỉ Th&aacute;i kh&ocirc;ng hạt (10.000đ/c), T&aacute;o tr&aacute;i lớn (10.000đ/c), O&aring;i b&ocirc;ng t&iacute;m ruột t&iacute;m (30.000đ/c), Sầu ri&ecirc;ng cơm v&agrave;ng hạt l&eacute;p Ri6 (30.000 &ndash; 35.000đ/c), Bưởi da xanh kh&ocirc;ng hạt (20.000đ/c), Ch&ocirc;m ch&ocirc;m đường (nh&atilde;n) + ch&ocirc;m ch&ocirc;m Th&aacute;i (15.000đ/c)&hellip;.<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><strong><u><font size="3">VƯỜN EM C&Ograve;N CUNG CẤP C&Aacute;C GIỐNG KIỂNG:<br /></font></u></strong><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="3">Vạn ni&ecirc;n T&ugrave;ng: đủ loại v&agrave; k&iacute;ch cỡ, cao trung b&igrave;nh từ 20cm &ndash; 1m2, gi&aacute; từ &nbsp;8.000 &ndash; 60.000 đ/c.<br /></font></strong><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="3">Giống mai v&agrave;ng, c&acirc;y đ&atilde; gh&eacute;p th&agrave;nh h&igrave;nh, dang mini: Đủ loại gi&aacute;.<br /></font></strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"><strong>NGO&Agrave;I B&Aacute;N LẺ, EM C&Ograve;N NHẬN CUNG CẤP C&Acirc;Y GIỐNG </strong><strong>THEO</strong><strong> HỢP ĐỒNG CHO C&Aacute;C </strong><strong>ANH</strong><strong> CHỊ VỚI SỐ LƯỢNG LỚN (C&Aacute;C CỬA H&Agrave;NG C&Acirc;Y GIỐNG, VƯỜN LỚN&hellip;). NẾU </strong><strong>ANH</strong><strong> CHỊ N&Agrave;O GIỚI THIỆU D&Ugrave;M EM SỐ LƯỢNG LỚN SẼ C&Oacute; &ldquo;PHẦN CẢM ƠN&rdquo; 5 &ndash; 10%. NẾU </strong><strong>ANH</strong><strong> CHỊ ĐẶT SỐ LƯỢNG LỚN, LI&Ecirc;N HỆ VỚI EM ĐỂ C&Oacute; GI&Aacute; TỐT NHẤT, L&Agrave;M ĂN L&Acirc;U D&Agrave;I.<br /></strong></font><strong><p><font size="3">C&oacute; h&igrave;nh ảnh nếu c&aacute;c anh chị cần</font></p></strong><strong><p><font size="3" /></p></strong>&nbsp;<font size="3"><strong>XIN C&Aacute;C </strong><strong>ANH</strong><strong> CHỊ ỦNG HỘ D&Ugrave;M NH&Eacute;!!! C&Oacute; DỊP N&Agrave;O XIN MỜI GH&Eacute; THĂM VƯỜN.<br /></strong></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"><strong>VƯỜN C&Acirc;Y GIỐNG THANH DUY BẾN </strong><strong>TRE</strong><strong><br /></strong></font><strong><font size="3">Đ/C: Ap T&acirc;n Ph&uacute;, X&atilde; Sơn Định, H. Chợ L&aacute;ch, Bến Tre<br /></font></strong><strong><font size="3">ĐT: 0908.181693 &ndash; 0937.973888 <br /></font></strong><strong><font size="3">Email: caygiongbentre@gmail.com<br /></font></strong><p>&nbsp;</p>
 
P

phungocvo

Thành viên mới
#2
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanh duy
- Địa chỉ: Chợ Lách - Bến Tre
- Tel, Fax: 0937 973 888 ::: FaX
- email: caygiongbentre@gmail.com
================================


CUNG CẤP GIỐNG CÂY ĂN TRÁI CHẤT LƯỢNG CAO VÀ HOA KIỂNG

Vườn cây giống nhà em chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại cây giống chất lượng cao đạt chứng nhận “Điạ Chỉ Xanh” và các giống hoa kiểng mới. Tư vấn hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc tận tình.

  1. CÁC GIỐNG XOÀI:
- Xoài Tứ Quý, Xoài Uùc vỏ hồng đỏ: Cây cao 1m – 1m2, giá 15.000 đ/c.
- Xoài cát Hoà Lộc, xoài xanh Thái Lan, xoài Đài Loan: Cây cao 1m – 1m2, giá 12.000 đ/c.
  1. CÁC GIỐNG MÍT:
- Mít nghệ cao sản, mít siêu sớm, mít Thái Lan: Cây cao 4 tấc, giá 12.000 đ/c.
  1. CÁC GIỐNG CHANH:
- Chanh giấy không hạt; Chanh Uùc không gai, không hạt trái to: Cây cao 4 tấc, giá 10.000 – 12.000 đ/c.
  1. CÁC GIỐNG MẬN:
- Mận An Phước không hạt, trái to: 10.000 – 12.000 đ/c.
- Mận Tam Hoa trái xanh: 20.000 đ/c.
  1. ĐẶC BIỆT CÁC GIỐNG DỪA UỐNG NƯỚC (GIỐNG MỚI):
- Dừa Xiêm Xanh (Xiêm lùn) nước ngọt, sai trái (3 năm cho trái): 30.000 đ/c.
- Dừa Xiêm Lục (giống dừa cho trái sớm nhất Việt Nam), 18 – 20 tháng cho trái, nước rất ngọt, sai trái. Đây là giống quý hiếm hiện nay: 50.000 đ/c.
- Dừa Xiêm Thơm (Dừa Dứa Thái Lan), nước thơm mùi là dứa: 40.000 đ/c.
- Dừa Sáp đặc ruột (giống ở Cầu Kè, Trà Vinh): 35.000 đ/c.
- Dừa Xiêm Chùm (mỗi quày có 40 – 70 trái): 60.000 đ/c.

Ngoài ra em còn cung cấp các giống Oâỉ Thái không hạt (10.000đ/c), Táo trái lớn (10.000đ/c), Oåi bông tím ruột tím (30.000đ/c), Sầu riêng cơm vàng hạt lép Ri6 (30.000 – 35.000đ/c), Bưởi da xanh không hạt (20.000đ/c), Chôm chôm đường (nhãn) + chôm chôm Thái (15.000đ/c)….

VƯỜN EM CÒN CUNG CẤP CÁC GIỐNG KIỂNG:
- Vạn niên Tùng: đủ loại và kích cỡ, cao trung bình từ 20cm – 1m2, giá từ 8.000 – 60.000 đ/c.
- Giống mai vàng, cây đã ghép thành hình, dang mini: Đủ loại giá.

NGOÀI BÁN LẺ, EM CÒN NHẬN CUNG CẤP CÂY GIỐNG THEO HỢP ĐỒNG CHO CÁC ANH CHỊ VỚI SỐ LƯỢNG LỚN (CÁC CỬA HÀNG CÂY GIỐNG, VƯỜN LỚN&hellip;). NẾU ANH CHỊ NÀO GIỚI THIỆU DÙM EM SỐ LƯỢNG LỚN SẼ CÓ “PHẦN CẢM ƠN” 5 – 10%. NẾU ANH CHỊ ĐẶT SỐ LƯỢNG LỚN, LIÊN HỆ VỚI EM ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT, LÀM ĂN LÂU DÀI.
Có hình ảnh nếu các anh chị cần

XIN CÁC ANH CHỊ ỦNG HỘ DÙM NHÉ!!! CÓ DỊP NÀO XIN MỜI GHÉ THĂM VƯỜN.

VƯỜN CÂY GIỐNG THANH DUY BẾN TREĐ/C: Ap Tân Phú, Xã Sơn Định, H. Chợ Lách, Bến Tre
ĐT: 0908.181693 – 0937.973888
Email: caygiongbentre@gmail.com


Anh có bảo đảm chất lượng các cây giống của anh không? Em dự định mua 100 cây xoài tứ quý. Thân. phungocvo@yahoo.com

 
CAY GIONG TOT CAI MON

CAY GIONG TOT CAI MON

Cung cấp cây giống uy tín - chất lượng hơn 20 năm
#3
Anh yên tâm, vườn giống của minh đạt chứng nhận "Địa Chỉ Xanh" do Cục trồng trọt cấp cho cơ sở sản xuất cây giống chất lượng. Cây giống đạt chuẩn, có tem chứng nhận. Chỗ em chuyên cung cấp cây giống sĩ theo hợp đồng khắp nơi mà!! (Nhờ người anh ở SG hướng dẫn nên mới tập vào diễn đàn này đó!!)

Có gì thì liên hệ lại với em nhé!
 
P

phungocvo

Thành viên mới
#4
Anh yên tâm, vườn giống của minh đạt chứng nhận "Địa Chỉ Xanh" do Cục trồng trọt cấp cho cơ sở sản xuất cây giống chất lượng. Cây giống đạt chuẩn, có tem chứng nhận. Chỗ em chuyên cung cấp cây giống sĩ theo hợp đồng khắp nơi mà!! (Nhờ người anh ở SG hướng dẫn nên mới tập vào diễn đàn này đó!!)

Có gì thì liên hệ lại với em nhé!
Anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Em mua 100 cây xoài tứ quý. Em sẽ đến tận nơi anh để mua và anh nhớ có giấy bảo đảm cho em nha. Thân. phungocvo@yahoo.com
 
CAY GIONG TOT CAI MON

CAY GIONG TOT CAI MON

Cung cấp cây giống uy tín - chất lượng hơn 20 năm
#5
Anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Em mua 100 cây xoài tứ quý. Em sẽ đến tận nơi anh để mua và anh nhớ có giấy bảo đảm cho em nha. Thân. phungocvo@yahoo.com

Cám ơn anh quan tâm, khi nào anh sắp xếp được thì alo em. Xin trao đổi thêm với anh vài ý về trồng xoài: Xoài Tứ Quý là giống xoài chỉ dùng để ăn sống (chua, hơi ngọt), khi chín thịt bở, ngọt lạt, ăn sống cần muối hay mắm đường. Trái to, nặng TB 400g - 1kg, hình dáng ngoài không đẹp. Hiện nay cũng có nhiều giống xoài ăn sống được ưa chuộng như xoài Xanh Thái Lan, trái nhỏ thuông dài (300 - 400g/trái), thịt dòn và ngọt (ngọt hơn xoài Tứ Quý), giá bán cao hơn, ăn không cần chấm muối hay mắm đường. Riêng giống Đài Loan thì trái rất lớn 500 - 1,2kg/trái, hình dáng trái bên ngoài đẹp, giống xoài tượng nhưng da xanh, đầu cuốn ửng hồng. Thịt chắc, chua ngọt (ngọt không bằng giống Thái, gần giống Tứ Quý, ăn cần chấm thêm muối hay mắm đường)
Chúc anh sớm có vườn xoài như ý!

Thanh Duy - Ben Tre
 
A

anhcmut

Guest
#6
giá hiện tại của giống xoài tứ quý và đài loan

anh cho em hỏi giá của giống xoài tứ quý và giống xoài đài loan hiện tại trại giống của anh bán là bao nhiêu vậy.em đang có ý định mua.nếu giá tốt sẽ mua nhiều.hiện tại em ở tận Đồng Nai.cám ơn anh.
 

Quảng cáo

Top