Cung cấp giống cây sưa đỏ, bảo hành sưa đỏ 10 năm

caysuado

Lữ khách
#1
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="pfirst" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 12.25pt; margin-left: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">Vườn Ươm Vĩnh Ph&uacute;</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">_<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red">c&acirc;y sưa đỏ</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"></span></p> <p style="margin-top: 12.25pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12.25pt; margin-left: 0in; line-height: 13.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.5pt; background-color: white; line-height: 13.8pt">Vườn ươm Vĩnh Ph&uacute; chuy&ecirc;n sản xuất, cung cấp c&acirc;y sưa giống đỏ (huỳnh đ&agrave;n, hu&ecirc;, trắc) đỏ chất lượng cao cho c&aacute;c dự &aacute;n trồng rừng, dự &aacute;n 135, c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&acirc;y xanh m&ocirc;i trường đ&ocirc; thị, c&aacute;c trang trại, c&aacute;c b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, vườn ươm sẽ bảo h&agrave;nh c&acirc;y sưa đỏ (10 năm) cho kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; vận chuyển tận nơi nếu KH c&oacute; nhu cầu, gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; 3.800VND/c&acirc;y chưa t&iacute;nh cước vận chuyển.</span></p> <p style="margin-top: 12.25pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12.25pt; margin-left: 0in; line-height: 13.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">Ngo&agrave;i c&acirc;y giống sưa l&otilde;i đỏ ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp:</span></p> <p style="margin-top: 12.25pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12.25pt; margin-left: 0in; line-height: 13.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;-&nbsp; Quả sưa, hạt sưa, mầm sưa, c&acirc;y sưa đỏ từ 1 năm tuổi đến 5 năm tuổi.</span></p> <p style="margin-top: 12.25pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12.25pt; margin-left: 0in; line-height: 13.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">-&nbsp; C&aacute;c loại c&acirc;y giống: Gi&oacute; bầu (trầm hương), g&otilde; đỏ, l&aacute;t, cẩm lai, lim xanh, lộc vừng, hải đường, t&ugrave;ng la h&aacute;n, si, xanh, thanh long ruột đỏ...</span></p> <p style="margin-top: 12.25pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12.25pt; margin-left: 0in; line-height: 13.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;Th&ocirc;ng tin chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"></span></p> <p style="margin-top: 12.25pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12.25pt; margin-left: 0in; line-height: 13.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">Tại H&agrave; Nội</span></strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">:&nbsp; Th&ocirc;n Kiều Mai, x&atilde; Ph&uacute; Diễn, Từ li&ecirc;m, HN.&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Tel: 0988797542 &nbsp; &nbsp; (gặp C&ocirc; gi&aacute;o yến).</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"></span></p> <p style="margin-top: 12.25pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12.25pt; margin-left: 0in; line-height: 13.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">Tại Vĩnh Ph&uacute;c</span></strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">:&nbsp; Khu 3, x&atilde; Tam Quan, huyện Tam Đảo, VP. &nbsp; &nbsp; Tel: 0978881118&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (gặp anh Thiết)</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"></span></p> <p style="margin-top: 12.25pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12.25pt; margin-left: 0in; line-height: 13.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;Xin cảm ơn!!!</span></em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lăng anh thiết
- Địa chỉ: Tam quan, tam đảo, vĩnh phúc
- Điện thoại: 0978881118 - Fax: 0978881118
- email: caysuado@gmail.com