Cung cấp gỗ tạp xẻ theo Quy cách !

duchuymc

Lữ khách
#1
<div><br /></div><div><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Hiện C&ocirc;ng ty&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">CTy CP ĐT-SX-TM Huy Tuấn&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận khai th&aacute;c khu vực rừng Đakn&ocirc;ng, B&igrave;nh Phước c&oacute; số lượng lớn gỗ tạp rừng c&oacute; nhận xẻ theo quy c&aacute;ch, c&oacute; thể cung cấp số lượng lớn ổn định l&acirc;u d&agrave;i.</span></div><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Mọi chi tiết &nbsp;gi&aacute; cả xin li&ecirc;n hệ Mr Huy&nbsp;</span> <span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">mobile: 0925266979 -0938873679.</span>&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;Email:&nbsp;</span><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="mailto:duchuan78@gmail.com">duchuymc@yahoo.com</a><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br />CTy CP ĐT-SX-TM Huy Tuấn&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Huy
- Địa chỉ: HCM
- Điện thoại: 0925266979 - Fax: 0938873679
- email: duchuymc@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx