Cung cấp gừng tươi, tiêu, cà-phê và các loại nông sản

  • Thread starter ruellevietnam
  • Ngày gửi
R

ruellevietnam

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p class="ListParagraphCxSpFirst" style="margin-left: 0.25in"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'">Cung cấp gừng tươi, ti&ecirc;u, c&agrave;-ph&ecirc; v&agrave; c&aacute;c loại n&ocirc;ng sản</span></strong></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in; text-align: justify"><em><span style="font-family: 'Times New Roman'">Nhận cung cấp c&aacute;c loại n&ocirc;ng sản như gừng, nghệ, ti&ecirc;u, c&agrave;-ph&ecirc;&hellip; với số lượng lớn, chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả cạnh tranh. T&igrave;m đối t&aacute;c ti&ecirc;u thụ số lượng lớn để hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i.</span></em></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Chi tiết xin li&ecirc;n hệ&nbsp;:<strong><em></em></strong></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Điện thoại: 08. 37 27 36 21</span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Điện thoại: 09 33 53 40 60 (Mr. Quyền)<strong><em></em></strong></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 0.75in"><span style="font-family: 'Times New Roman'">E-mail: <a href="mailto:nongsancacloai@gmail.com">nongsancacloai@gmail.com</a></span></p>
 

Top