cung cấp hạt giống cây trám

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tiến đàm
- Địa chỉ: 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
- Tel, Fax: 0983 916780
- email: tiendam1958@gmail.com
================================

<p>ngo&agrave;i hạt tr&aacute;m ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại hạt giống c&acirc;y l&acirc;m nghiệp&nbsp; n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; 1 số loại c&acirc;y ăn quả c&aacute;c loại: <br /> Bưởi Diễn. Bưởi đoan h&ugrave;ng, Bưởi đỏ&hellip;<br /> - Cam x&agrave;nh, Cam đường canh, - T&aacute;o: Xu&acirc;n 21, Đại T&aacute;o, Đ&agrave;o V&agrave;ng, , Gia Lộc, T&aacute;o Đ&agrave;i Loan&hellip;<br /> - Xo&agrave;i &Uacute;c l&aacute; vặn...<br /> - Khế ngọt: - Hồng xi&ecirc;m- Xu&acirc;n Đỉnh, Hồng xi&ecirc;m xo&agrave;i.<br /> - Nh&atilde;n Hương Chi, Nh&atilde;n Muộn <br /> -Chanh ta. Chanh đ&agrave;o- C&acirc;y Sấu<br /> - C&acirc;y Vải thiều<br /> - C&acirc;y hồng ..........</p><p>hằng năm ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu nhập v&agrave; cung cấp những loại hạt giống c&acirc;y l&acirc;m nghiệp , c&acirc;y đường phố với số lượng lớn để xuất khẩu sang trung quốc như : hạt muồng ho&agrave;ng yến , hạt hoa phượng , hạt quả sấu , hạt quả bồ đề , hạt&nbsp;c&agrave; &nbsp;te , hạt muồng đen , hạt m&oacute;ng b&ograve; .................</p><p>vậy nếu tổ trức hoặc doanh nghiệp, c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;&nbsp;n&agrave;o c&oacute; thể cung cấp, hoặc c&oacute; nhu cầu&nbsp; xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ tr&ecirc;n </p><p>rất mong được hợp t&aacute;c </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Top