Cung cấp hóa chất, phân bón - chế phẩm sinh học

  • Thread starter Caonguyen0016
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Caonguyen0016

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Caonguyen0016
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 09 321 123 05 ::: FaX
- email: caonguyen0016@gmail.com
================================

<p>- Cung cấp h&oacute;a chất ng&agrave;nh ph&acirc;n b&oacute;n (MKP, MAP, Ax&iacute;t humic, Super humate, c&aacute;c kim loại dạng chelate, ax&iacute;t amin, rong biển, chất điều h&ograve;a sinh trưởng.<br />- Ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute;, b&oacute;n gốc, chế phẩm sinh học th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường: <span style="color: #0000ff">Trichoderma </span>(nấm đối kh&aacute;ng c&aacute;c loại nấm bệnh, tăng ph&acirc;n giải hữu cơ cung cấp dinh dưỡng cho c&acirc;y trồng, ủ x&aacute;c bả thực vật v&agrave; ph&acirc;n gia x&uacute;c th&agrave;nh ph&acirc;n sinh học), <span style="color: #404000"><font style="background-color: #cc0066">ZB-Humic</font> </span>(ax&iacute;t humic h&agrave;mlượng cao phối hợp vi lượng, ax&iacute;t humic l&agrave; gốc của hữu cơ, k&iacute;ch th&iacute;ch c&acirc;y trồng mạnh mẽ, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng của c&acirc;y trồng), <span style="color: #ff0000">Silic 65+ </span>(tăng cường hiệu quả ph&acirc;n b&oacute;n, tiết kiệm đạm, kh&aacute;ng bệnh hiệu quả, giảm độc ph&egrave;n, cứng c&acirc;y).<br />- Chế phẩm xử l&yacute; m&ocirc;i trường: cho hộ gia đ&igrave;nh, <span style="color: #0000ff">cho trại t&ocirc;m</span>, hồ c&aacute;, cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty xử l&yacute; chất thải</p><p><a href="mailto:caonguyen0016@gmail.com">caonguyen0016@gmail.com</a></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top