cung cấp hoa tươi khắp các tỉnh thành!!!

  • Thread starter hanvinhflowers
  • Ngày gửi
H

hanvinhflowers

Guest
#1
vựa hoa tươi HANVINH<br /><font face="Tahoma"><strong>-</strong>ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang cung cấp c&aacute;c loại hoa tươi, C&acirc;y l&aacute; trang tr&iacute; cấm hoa, phụ kiện cho c&aacute;c shop hoa tươi, C&ocirc;ng ty tổ chức Sự kiện v&agrave; Nh&agrave; h&agrave;ng Kh&aacute;ch sạn, tại thị trường TPHCM,nhận giao nhận v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;i đi c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh... </font><br /><font face="Tahoma">bao gồm c&aacute;c g&oacute;i dịch vụ hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng tốt nhất:</font><br /><font face="Tahoma">- Giao h&agrave;ng tận nơi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố HCM.</font><br /><font face="Tahoma">- Chất lượng hoa lu&ocirc;n lu&ocirc;n đảm bảo tươi, đẹp.</font><br /><font face="Tahoma">- Gi&aacute; cả hợp l&yacute;: Gi&aacute; theo thị trường, gi&aacute; ổn định theo th&aacute;ng, theo qu&yacute; v&agrave; theo năm.</font><br /><font face="Tahoma">- H&igrave;nh thức thanh to&aacute;n linh động.</font><br /><font face="Tahoma">- Đảm bảo thời gian giao h&agrave;ng v&agrave; đủ số lượng cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng đặt h&agrave;ng thường xuy&ecirc;n v&agrave; c&oacute; k&yacute; hợp đồng ổn định gi&aacute; với ch&uacute;ng t&ocirc;i trong c&aacute;c dịp tết, lễ trong năm.</font><br /><font face="Tahoma">- Hi vọng ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể trở th&agrave;nh một trong những nh&agrave; ph&acirc;n phối v&agrave; cung cấp c&aacute;c dịch vụ về hoa tươi, phụ kiện ng&agrave;nh hoa chuy&ecirc;n nghiệp h&agrave;ng đầu trong sổ tay của K/h&agrave;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng ngừng cải tiến chất lượng cũng như c&aacute;ch thức giao dịch để đảm bảo sự ổn định v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đ&aacute;p ứng nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng cao của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. Uy t&iacute;n, tận t&acirc;m, chuy&ecirc;n nghiệp, dịch vụ đa dạng . </font><br /><font face="Tahoma">* Nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o c&oacute; nhu cầu cần tư vấn đầu tư mở shop hoa tươi, cần cung cấp c&aacute;c loại hoa tươi sỉ h&atilde;y li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i bằng mọi h&igrave;nh thức sau:</font><br /><strong><font face="Tahoma">Tel: 0919967068(Vinh)</font></strong><br /><strong><font face="Tahoma">0938945877(H&acirc;n)</font></strong><br /><font face="Tahoma">đ/c1:69 An T&ocirc;n-kp5-p5-tp Đ&agrave; Lạt</font><br /><font face="Tahoma">đ/c2:ng&atilde; ba Vạn Th&agrave;nh v&agrave;o 100m(tại vườn)-tp Đ&agrave; Lạt</font><br /><font face="Tahoma">Email: <a href="mailto:hanvinhflowers@yahoo.com"><font color="#679807">hanvinhflowers@yahoo.com</font></a></font><br /><font face="Tahoma">vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua email hoặc dt trực tiếp để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết</font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hanvinhflowers
- Địa chỉ: 69 An Tôn-kp5-p5-tp Đà Lạt
- Điện thoại: - Fax:
- email: hanvinhflowers@yahoo.com
 

Top